فرشگاه اینترنتی ری شاپ - تحویل محصول در کمترین زمان http://hame-new.mihanblog.com 2020-07-05T05:58:28+01:00 text/html 2012-07-10T12:21:47+01:00 hame-new.mihanblog.com محمود فلش 8 گیگ ترنسند با گارانتی 3 بار تعویض http://hame-new.mihanblog.com/post/1792 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table dir="rtl" style="border: 1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: justify; width: 506px; height: 1961px;" align="center" bgcolor="khaki" border="0"><tbody><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 10pt; font-family: tahoma"><strong><font color="red">فلش 8 گیگ ترنسند با گارانتی 3 بار تعویض</font></strong></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">13000 تومان</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><table style="font-size: 9pt; direction: ltr; font_family: Tahoma; text-align: justify"><tbody><tr><td align="center"><img src="http://www.masbi.com/images/products/alitager_3860_1.jpg" title="فلش 8 گیگ ترنسند با گارانتی 3 بار تعویض" alt="" border="0" height="120px"></td><td valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">فلش 8 گیگ ترنسند با گارانتی مادام العمر ( 3 بار تعویض ) شرکت مرآت ( تنها نمایندگی رسمی محصولات ترنسند در ایران)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><strong><font color="Navy">برخی از ویژگیها</font></strong><br>&nbsp;1) USB 2.0&nbsp;&nbsp;2) مشکی-بنفش&nbsp;&nbsp;3) 8 گیگابایت&nbsp;&nbsp;4) مدل JF300&nbsp;&nbsp;5) گارانتی مادام العمر ( LIFE TIME )<p></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table dir="rtl" style="border:1px solid #99CCFF; FONT-SIZE:8pt; DIRECTION:rtl; FONT-FAMILY:Tahoma; TEXT-ALIGN:right" align="center" bgcolor="#FAFAFA" border="0" width="440"><tbody><tr><td dir="ltr" align="center" bgcolor="#99CCFF" height="25">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p dir="rtl" align="center"><strong><font color="black">خرید فلش 8 گیگ ترنسند با گارانتی 3 بار تعویض</font></strong></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="10">&nbsp;</td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in" align="justify">نام و نام خانوادگی <input name="name1" maxlength="30" id="name1" style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 140px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in" dir="rtl" align="justify"><font color="#009999">در فیلد زیر، کد تلفن کشور خود را وارد کنید مثلا برای ایران <strong>98</strong> را وارد کنید.</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in" align="justify">کد کشور <input name="country_code" maxlength="3" value="98" id="country_code" style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in" align="justify">شماره تلفن ثابت یا همراه <input name="your_tell" maxlength="11" id="your_tell" style="EXT-ALIGN: left; WIDTH: 80px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><p style="margin-right: 0.2in" align="justify">ایمیل <input name="order_mail" maxlength="100" id="order_mail" style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 180px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0" valign="top"><br><div style="direction: rtl; text-align: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in">آدرس شما <input name="your_address" maxlength="200" id="your_address" style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 320px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="FONT-SIZE: 8pt; direction: rtl; text-align: justify; FONT-FAMILY: Tahoma; margin-right:0.2in"><font color="#009999">چنانچه در مورد این محصول سؤالی دارید در کادر زیر بنویسید.</font><font color="red">(اختیاری)</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in">سؤال شما <input name="customer_qst" maxlength="200" id="customer_qst" style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 320px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="7">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="text-align: justify; margin-right:0.2in"><font color="#009999">در فیلد زیر تعیین كنید كه قصد خرید چه تعداد از این محصول را دارید.</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="margin-right: 0.2in">تعداد مورد نیاز&nbsp; <select name="product_count" id="product_count" style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 60px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 20px; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="1" selected="selected">1</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="2">2</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="3">3</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="4">4</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="5">5</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="6">6</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="7">7</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="8">8</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="9">9</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="10">10</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="11">11</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="12">12</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="13">13</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="14">14</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="15">15</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="16">16</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="17">17</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="18">18</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="19">19</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="20">20</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="30">30</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="40">40</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="50">50</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <option value="100">100</option>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </select></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td height="4" valign="top">&nbsp;</td></tr><tr><td height="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <p align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<input name="order_product" value="ثبت سفارش" id="order_product" style="WIDTH: 90px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 23px; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" type="submit"></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr><tr><td align="right" height="4"><input value="mahmod2000" name="rgm" id="rgm" type="hidden">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<input value="3860" name="p_code" id="p_code" type="hidden">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td align="right" height="3"><br><p align="center"><font color="#CCFF99">mahmod2000</font></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table> text/html 2012-07-10T12:16:03+01:00 hame-new.mihanblog.com محمود فروش ویژه مموری گوشی Micro SD‎ 8GB http://hame-new.mihanblog.com/post/1791 <table style="border: 1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: justify; width: 489px; height: 982px;" dir="rtl" align="center" bgcolor="khaki" border="0"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 10pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">فروش ویژه مموری گوشی Micro SD‎ 8GB</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">15000 تومان</font></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma"></p><table style="font-size: 9pt; direction: ltr; font_family: Tahoma; text-align: justify"><tbody><tr><td align="center"><img title="فروش ویژه مموری گوشی Micro SD‎ 8GB" src="http://www.masbi.com/images/products/pcmarket_3875_1.JPG" border="0" height="120px"></td><td valign="top"><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">کارت حافظه Micro SD‎ مموری گوشی ، حافظه موبایل ، رم موبایل MEMORY MICRO SD<br> به همراه یك عدد خشاب SD&nbsp; رایگان <br>ظرفیت&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; 8GB <br>مدت گارانتی : ‎مادام العمر<br>با گارانتی تعویض و پشتیبانی شركتی<br>مناسب برای گوشیهای<br>Nokia 3250, 6125, 6233, 6136, 6131, 6234, N95, N76, E65, 6300, E90, 7373, 7390, 6110, 5300, e50, 5200, 5700, 5500, 6085, 6151, 6086<br>Motorola <br>Samsung <br>ارسال و توزیع به سراسر كشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران <br>تحویل درب منزل یا محل کارتان و دریافت وجه توسط مامور پست <br>در این روش خرید ، مامور پست بسته شما رو درب منزل یا محل کارتان تحویل می دهد و طبق فاکتور خریدی که شما انجام داده اید وجه مرسوله سفارشی شما + هزینه پست را دریافت می کند در این روش نه نیازی به بانک رفتن هست و نه نیازی به واریز وجه شما دقیقاً همان مبلغی که از اینترنت خرید می کنید درب منزل پرداخت می کنید<br></p></td></tr></tbody></table>مناسب برای گوشیهایNokia 3250, 6125, 6233, 6136, 6131, 6234, N95, N76, E65, 6300, E90, 7373, 7390, 6110, 5300, e50, 5200, 5700, 5500, 6085, 6151, 6086Motorola Samsungsony ericsonlgHTC ارسال و توزیع به سراسر كشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تحویل درب منزل یا محل کارتان و دریافت وجه توسط مامور پست در این روش خرید ، مامور پست بسته شما رو درب منزل یا محل کارتان تحویل می دهد و طبق فاکتور خریدی که شما انجام داده اید وجه مرسوله سفارشی شما + هزینه پست را دریافت می کند در این روش نه نیازی به بانک رفتن هست و نه نیازی به واریز وجه شما دقیقاً همان مبلغی که از اینترنت خرید می کنید درب منزل پرداخت می کنید<br><br><b><font color="Navy">برخی از ویژگیها</font></b><br>1) کارت حافظه Micro SD‎ مموری گوشی ، حافظه موبایل ، رم موبایل&nbsp;&nbsp;2) MEMORY MICRO SD به همراه یك عدد خشاب SD&nbsp; رایگان&nbsp;&nbsp;3) مدت گارانتی : ‎مادام العمر&nbsp;&nbsp;4) ظرفیت : 8 گیگ&nbsp;&nbsp;5) ارسال و توزیع به سراسر كشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران<p></p><br><table style="border:1px solid #99CCFF; FONT-SIZE:8pt; DIRECTION:rtl; FONT-FAMILY:Tahoma; TEXT-ALIGN:right" dir="rtl" align="center" bgcolor="#FAFAFA" border="0" width="440"><tbody><tr><td dir="ltr" align="center" bgcolor="#99CCFF" height="25"><p dir="rtl" align="center"><b><font color="black">خرید فروش ویژه مموری گوشی Micro SD‎ 8GB</font></b></p></td></tr><tr><td height="10"></td></tr><tr><td height="0"><p style="margin-right: 0.2in" align="justify">نام و نام خانوادگی <input style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 140px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="name1" maxlength="30" name="name1"></p></td></tr><tr><td height="7"><p style="text-align: justify; margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0"><p dir="rtl" style="margin-right: 0.2in" align="justify"><font color="#009999">در فیلد زیر، کد تلفن کشور خود را وارد کنید مثلا برای ایران <b>98</b> را وارد کنید.</font></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="margin-right: 0.2in" align="justify">کد کشور <input style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="country_code" value="98" maxlength="3" name="country_code"></p></td></tr><tr><td height="7"><p style="text-align: justify; margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="margin-right: 0.2in" align="justify">شماره تلفن ثابت یا همراه <input style="EXT-ALIGN: left; WIDTH: 80px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="your_tell" maxlength="11" name="your_tell"></p></td></tr><tr><td height="7"><p style="text-align: justify; margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="margin-right: 0.2in" align="justify">ایمیل <input style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 180px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="order_mail" maxlength="100" name="order_mail"></p></td></tr><tr><td height="7"><p style="margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0" valign="top"><div style="direction: rtl; text-align: justify"><p style="margin-right: 0.2in">آدرس شما <input style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 320px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="your_address" maxlength="200" name="your_address"></p></div></td></tr><tr><td height="7"><p style="margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="FONT-SIZE: 8pt; direction: rtl; text-align: justify; FONT-FAMILY: Tahoma; margin-right:0.2in"><font color="#009999">چنانچه در مورد این محصول سؤالی دارید در کادر زیر بنویسید.</font><font color="red">(اختیاری)</font></p></td></tr><tr><td><p style="margin-right: 0.2in">سؤال شما <input style="TEXT-ALIGN: justify; WIDTH: 320px; FONT-FAMILY: tahoma; DIRECTION: rtl; HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 8pt" id="customer_qst" maxlength="200" name="customer_qst"></p></td></tr><tr><td height="7"><p style="margin-right: 0.2in"></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="text-align: justify; margin-right:0.2in"><font color="#009999">در فیلد زیر تعیین كنید كه قصد خرید چه تعداد از این محصول را دارید.</font></p></td></tr><tr><td height="0"><p style="margin-right: 0.2in">تعداد مورد نیاز&nbsp; <select style="TEXT-ALIGN: left; WIDTH: 60px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: ltr; HEIGHT: 20px; FONT-SIZE: 8pt" id="product_count" name="product_count"><option selected="selected" value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option><option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option><option value="7">7</option> <option value="8">8</option> <option value="9">9</option><option value="10">10</option> <option value="11">11</option> <option value="12">12</option> <option value="13">13</option> <option value="14">14</option> <option value="15">15</option> <option value="16">16</option> <option value="17">17</option> <option value="18">18</option> <option value="19">19</option> <option value="20">20</option> <option value="30">30</option> <option value="40">40</option> <option value="50">50</option>&nbsp; <option value="100">100</option></select></p></td></tr><tr><td height="4" valign="top"></td></tr><tr><td height="0"><p align="center">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<input style="WIDTH: 90px; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 23px; COLOR: red; FONT-SIZE: 8pt" id="order_product" value="ثبت سفارش" name="order_product" type="submit"></p></td></tr><tr><td align="right" height="4"><input id="rgm" name="rgm" value="mahmod2000" type="hidden">&nbsp;&nbsp; &nbsp;<input id="p_code" name="p_code" value="3875" type="hidden">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td></tr><tr><td align="right" height="3"><p align="center"><font color="#CCFF99">mahmod2000</font></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2011-11-17T09:10:19+01:00 hame-new.mihanblog.com محمود اطلاعات ایمیل اصناف و شرکت ها http://hame-new.mihanblog.com/post/1790 <h3><span style="color: #000000;"><strong>بانک ایمیل طبقه بندی شده کاملا جدید و تست شده</strong></span></h3> <p><span style="color: #3366ff;">لطفا تاکنون هر چه در مورد بانک ایمیل و ایمیل مارکتینگ شنیده اید کنار بگذارید و مطلب زیر را با دقت بخوانید</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">اینجانب اقدام به تهیه یک بانک ایمیل طبقه بندی شده از سایتهای بزرگ نیاز مندیهای فارسی نموده است .</span></p> <p>این بانک که در فروردین۱۳۹۰ آماده گردیده طبق توافق از چندین سایت بزرگ نیازمندی بصورت مستقیم تهیه شده است .برای تهیه این بانک از نرم افزارهای جمع آوری ایمیل استفاده نکردیم و این دیتابیس ارزشمند را توافقی از سایتهای نیازمندی با قیمت بالایی خریداری نموده ایم تا هم خیال ما راحت باشد و هم مشتری با اطمینان کامل تبلیغات خود را انجام دهد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">ایمیلها کاملا بر اساس فعالیت شرکتهایی که در این سایت ها درج آگهی نموده اند دسته بندی شده تا شما براحتی بتوانبد”محصولات و خدمات خود را به گروه هدف خود معرفی کنید . ناشریار صحت این دیتابیس رو تضمین می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong>تعرفه بانک ایمیل دسته بندی شده : 10,000 تومان</strong></h3> <p>دسته بندی بانک ایمیل به این صورت است:</p><p style="text-align: center;"><img style="width: 546px; height: 638px;" src="http://nasheryar.ir/mahmood/tasvir-emailbank.JPG" alt="لیست ایمیل" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: right;"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="6">ایمیل :</font> <font size="6">mahmood.nh2008@gmail.com</font></p> text/html 2011-10-20T07:00:07+01:00 hame-new.mihanblog.com محمود مجموعه بی نظیری از فول آرشیو خوانندگان محبوب شما http://hame-new.mihanblog.com/post/1789 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><img src="http://top30d.in/Ganja2Music/Mohsen/new-baner/ax/ax/200-127220844527.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><font size="2">مجموعه&nbsp; فوق العاده ای از فول آرشیو خواننده های مورد علاقه تان که در اختیار شما دوستان قرار گرفته است <br><br> این مجموعه شامل 30 دی وی دی می باشد و تا آخر آذرماه 89 به روز رسانی شده است</font> <font size="2"><br></font> </div> <font size="2"><br></font> <div align="center"><a href="http://dlp30.persiangig.com/Arshiv-30_2.pdf" target="" title=""><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255); ">برای مشاهده و دانلود لیست خوانندگان به تفکیک DVD اینجا کلیک کنید</span></font></a> </div> <font size="2"><br></font> <div align="center"><font size="2">قیمت کامل مجموعه 40000 تومان می باشد که حدودا 5000 تومان هزینه پست هم اضافه می شود <br></font> </div> <font size="2"><br></font><font size="2">+</font><br><font size="2">&nbsp;تعداد 12DVD آرشیو کامل موسیقی سنتی به قیمت 15000 تومان آماده فروش است.<br><br><br></font> <div align="center"><font size="2">&nbsp;با خرید نقدی ( واریز به حساب ) بسته خود را سریع دریافت خواهید کرد.<br><br></font> </div><font size="2"> با ما تماس بگیرید : 09194747602</font></div> <br> text/html 2011-05-02T06:17:13+01:00 hame-new.mihanblog.com محمود اقامت، كار وتحصیل در دبی http://hame-new.mihanblog.com/post/1788 <div style="text-align: center; "><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="color: Black; "><p dir="rtl">این محصول دارای شماره مجوز 1023065 و 9786005096361: ISBN میباشد </p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://101kala.info/nabimages/HB/dubaiH.gif" border="0" height="60" width="468"></p> <h1 align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma" size="5">اقامت<span lang="fa">،</span> كار وتحصیل در دبی</font></h1> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#660066" face="Tahoma"> پیشنهاد می کنم قبل از هر گونه اقدامی برای</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#660066" face="Tahoma">&nbsp;سفر به دبی حتما این <span lang="fa">محصول </span>کامل واستثنایی را ببینید!!</font></p> <h1 align="center"><font color="#FF6600" face="Tahoma" size="5">راهنمای كامل اقامت<span lang="fa">،</span>كار و<span lang="fa"> </span>تحصیل در دبی</font></h1> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#0099FF" face="Tahoma">به راحتی و<span lang="fa"> </span>با اطمینان کامل<span lang="fa"> تصمیم بگیرید...</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#669900" face="Tahoma">با استفاده از این اطلاعات ارزشمند شما هم وارد</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#669900" face="Tahoma">&nbsp;<span lang="fa">عروس خاورمیانه</span> شوید<span lang="fa">...</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " color="#FF0000" face="Tahoma">هر سوالی درمورد دبی، تحصیل، كار یا اقامت در امارات دارید</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " color="#FF0000" face="Tahoma">به راحتی پاسخ خود را خواهید یافت!!!</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <font style="font-size: 14pt; font-weight: 700; " color="#3399FF" face="Tahoma"> <span lang="fa">همه اطلاعات لازم را ببینید و </span>یک شبه راه صدساله بروید </font></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " color="#669900" face="Tahoma">به زبان كاملا فارسی</font></span></p> <p dir="ltr" align="center"><span style="font-weight: 700; "> <font color="#FF0000" face="Tahoma" size="5">2 CD</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"><span style="font-weight: 700; " lang="fa"> <font style="font-size: 14pt; " color="#FF0066" face="Tahoma">همراه کتاب تجارت روسیه به عنوان هدیه</font></span></p> <p dir="rtl" align="center"> <img src="http://101kala.info/nabimages/ngoodimages/dubai_2.jpg" border="0" height="500" width="500"></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma" size="4"><font color="#FF0000">قیمت :</font> <span lang="en-us"> 7000 </span>تومان</font></p> <p dir="rtl" align="center"> <font face="Tahoma"> <a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=10282&amp;q=cd1575" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px; " alt="خرید اینترنتی" src="http://www.1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a><span lang="fa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://forosh.biz/topcart.aspx?s=10282&amp;q=cd1575" target="_blank"> <img title="خرید اینترنتی" style="border-width: 0px; " alt="خرید اینترنتی" src="http://www.1001shop.biz/nabimages/sefkharid3.gif"></a></font></p></span></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2011-02-16T10:57:45+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز فروش قرص افزایش قد نچرال ولث با اشانتیون، موثرترین قرص افزایش قد http://hame-new.mihanblog.com/post/1784 <div style="text-align: right;"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); text-align: justify; font-weight: bold;" dir="rtl"> <h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول: </span><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1773">نچرال ولث +دمپایی افزایش قد(اصل آمریکا)</a></font></h1> <font size="2"><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد: </span>بهترین قرص شناخته شده در جهان بدون عوارض برای افزایش قد بالغین <br><br></font></div> <div style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;" dir="rtl"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;"> دیگر نگران <span style="font-weight: bold;">کوتاهی قد </span>خود نباشید. با <span style="font-weight: bold;">قرص افزایش قد</span> به اندازه دلخواه خود برسید. این<span style="font-weight: bold;"> قرص</span> دارای <span style="font-weight: bold;">کلسیم</span> و <span style="font-weight: bold;">منیزیم</span> می باشد و کاملا <span style="font-weight: bold;">گیاهی</span> است. در افراد 25سال به بالا بسیار <span style="font-weight: bold;">مناسب </span>برای <span style="font-weight: bold;">جلوگیری از پوکی استخوان</span> می باشد. حاوی 100عدد<span style="font-weight: bold;"> قرص</span> می باشد که همراه با طریقه مصرف برای شما ارسال می شود. و مورد تایید <span style="font-weight: bold;">بهداشت</span> آمریکاست این قرص در ماهواره 2,250,000ریال است. در حالیکه ما آنرا برای شما تنها 2.100.000ریال به همراه<span style="font-weight: bold;"> اشانتوین</span> <span style="font-weight: bold;">دمپایی افزایش قد</span> ارسال می کنیم.&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 128); text-align: justify;"><br> </p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 128); text-align: justify;"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><span id="parag1">Calcium Magnesium Zinc حاوی : کلسیم _ منیزیم _ روی و مواد معدنی سن موثر : بهترین سن برای<span style="font-weight: bold;"> 100در صد موثر</span> بودن این قرص 15 تا 35 سال بوده و از سن 35تا 40سال نیز نتایج قابل قبولی مشاهده شده است... ضمن اینکه این <span style="font-weight: bold;">قرص</span> در سنین بالاتر از <span style="font-weight: bold;">افزایش پوکی استخوان جلوگیری </span>کرده و از خوابیده شدن قد و قامت افراد در سنین پیری جلوگیری می کند. و<span style="font-weight: bold;"> بهترین مکمل برای سلامتی استخوانهای</span> شماست .. </span></font><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"> </font> </p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 128);" dir="rtl" align="justify"> <span id="parag2"><br> </span></p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 128);" dir="rtl" align="justify"><span id="parag2">مکانیسم عمل: نچرال ولتز با مکانیسم بسیار ساده فعال سازی هورمونهای رشد&nbsp; سبب <span style="font-weight: bold;">افزایش تراکم استخوان</span> شده و نتیجه آن معجزه افزایش قد میباشد...نتایجی که تا امروز با هیچ داروو یا حتی جراحی و هزینه های سنگین آن اتفاق نیافتاده است..بله بسیاری از افراد که حالا به آرزوی دیرینه خود یعنی <span style="font-weight: bold;">افزایش قد </span>دست پیدا کرده اند...مثل شما باور نداشتند....کافیست خود را باور کنید تا به آنچه می خواهید برسید.... طریقه مصرف: بسته <span style="font-weight: bold;">نچرال ولتز حاوی 100عدد قرص </span>می باشد. قیمت این کالا در شبکه های ماهواره ای 255هزار تومان می باشد و فروش با این قیمت فقط از طریق مسپاسو می باشد...ضمنا 1عدد <span style="font-weight: bold;">صندل افزایش قد هدیه</span> ما به شما برای خرید نچرال ولتز می باشد.... </span></p> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;"><br></p> <div style="color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"> </p><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">قرص 100 تایی</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">افزایش کلسیم منیزیم بدن</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">جلوگیری از پوکی استخوان</li><li dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">بهترین قرص</span> شناخته شده در جهان <span style="font-weight: bold;">بدون عوارض</span></li><li dir="rtl">دارای تاییدیه FDA آمریکا</li><li dir="rtl">به ازای<span style="font-weight: bold;"> خرید قرص </span>یک<span style="font-weight: bold;"> دمپایی افزایش قد رایگان</span> ببرید.</li> </div> <br> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); text-align: justify; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="2"> قیمت: 210,000 تومان<br><br></font></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1773" target="_blank" title="خرید نچرال ولث +دمپایی افزایش قد(اصل آمریکا)"><img src="http://www.img.upnload.com/images/8nkgr69v8wgidls69f.jpg" alt="خرید نچرال ولث +دمپایی افزایش قد(اصل آمریکا)" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1773" target="_blank" title="خرید نچرال ولث +دمپایی افزایش قد(اصل آمریکا)"><img src="http://www.img.upnload.com/images/y2isoai8byad18owdat.gif" alt="خرید نچرال ولث +دمپایی افزایش قد(اصل آمریکا)" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a> </div> </div> </div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2011-02-16T10:46:29+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز تقویت بنیه جن.سی آقایان با قرص یوهیم http://hame-new.mihanblog.com/post/1783 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.2in;"> <font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول: <a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2641"> </a></span><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2641">تقویت بنیه جن.سی آقایان با قرص یوهیم&nbsp; </a><br></span></font></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span> تقویت بنیه جنـسی آقایان باقرصهای یوهیم Yohimbe</font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><br></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-weight: bold;">یوهیم Yohimbe قرص 100 تایی بزرگ کننده آلت مرد</span> تا <span style="font-weight: bold;">8 سانتیمتر</span> یک <span style="font-weight: bold;">مکمل گیاهی</span> کاملاً طبیعی میباشد که جهت <span style="font-weight: bold;">افزایش خون پذیری کلی آلت تناسلی مردانه </span>در کنار افزایش ضریب سلامتی جنسی ، قدرت و <span style="font-weight: bold;">سختی نعوظ </span>، <span style="font-weight: bold;">افزایش زمان نزدیکی</span> و <span style="font-weight: bold;">جلوگیری از انزال زود هنگام</span> و ... مورد استفاده قرار میگیرد. در این <span style="font-weight: bold;">مکمل از گیاهان متنوعی</span> از فرهنگ ها و تمدن های شهیر سراسر جهان برای افزودن به حجم بافت های<span style="font-weight: bold;"> تهییج پذیر ، اسفنجی و خون پذیر آلت تناسلی</span> به نام<span style="font-weight: bold;"> کورپورا</span> کاورنوسا (Corpora Cavernosa) بهره گرفته شده است </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> کاملا مناسب برای<span style="font-weight: bold;"> افزایش بنیه جنسی مردانه</span> و <span style="font-weight: bold;">تقویت قوای جنسی</span> آقایان <span style="font-weight: bold;">مکمل جنسی یوهیم</span> Yohimbe دارای مواد غنی شده <span style="font-weight: bold;">محرک جنسی</span> گیاهی (Aphrodiasiac Herbals) میباشد که برگرفته از فرهنگ ها و تمدن های کهن چین ، اروپا و آمریکای جنوبی برای درمان عقیمی ، <span style="font-weight: bold;">تحریک</span> فعالیت های جنسی ، نگهداری <span style="font-weight: bold;">حالت نعوظ آلت</span> در هنگام<span style="font-weight: bold;"> نزدیکی</span> و <span style="font-weight: bold;">افزایش </span>تعداد و تولید<span style="font-weight: bold;"> اسپرم های ترشحی</span> در بیضهه ها بوده که سال های متمادی از آنها بهره گرفته میشده است. این مکمل اتساع عروقی (Vasodilation) نسوج پیرامونی آلت <span style="font-weight: bold;">تناسلی</span> را افزایش داده و از این طریق موجب <span style="font-weight: bold;">بهبود و درمان </span>مشکلات شریانی نظیر <span style="font-weight: bold;">شقق پذیری آلت</span> میگردد. از سوی دیگر بدون آنکه هیچگونه تاثیری در فشار خون سیستماتیک بدن داشته باشد ، شدت جریان خون را در سرخ رگ ها و سیاه رگ های مستقر در آلت تناسلی با تاثیر مستقیم بر سلول های اپیتلیال داخل عروقی (Epithelial Cells) بهبود می بخشد. . </p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> این مکمل از ترکیبات<span style="font-weight: bold;"> صد درصد گیاهی</span> تشکیل شده و عاری از هرگونه مواد مصنوعی و شیمیایی میباشد که این موضوع احتمال بروز هرگونه <span style="font-weight: bold;">عارضه جانبی</span> در اثر استفاده از این دارو را ازمیان میبرد. به علاوه تجربه بیش از 6 سال مصرف نتیجه بخش و بدون آثار سوء در کلیه کشور های آمریکای شمالی آفریقا ، اروپا و آسیا به انضمام فراگیری و<span style="font-weight: bold;"> رشد سریع</span> آن در میان تمامی فرهنگ ها ، ملل و اقشار مختلف جوامع گوناگون در کنار تاییدیه های مراجع قانونی و بین المللی ، بروز هرگونه <span style="font-weight: bold;">عارضه جانبی</span> نظیر سرطان زائی ،<span style="font-weight: bold;"> جهش زائی</span> و ایجاد مشکلاتی مانند ناقص الخلقه زائی و ... را که <span style="font-weight: bold;">عوارض جانبی</span> طولانی مدت بسیاری از دارو های شیمیایی میباشند را به علت تکیه بر اصل استفاده از مواد <span style="font-weight: bold;">صد درصد طبیعی</span> و <span style="font-weight: bold;">گیاهی</span> ، غیر ممکن میسازد.</p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <br></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p> <div class="PostContent clearfix"><li style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;" dir="rtl">یوهیم Yohimbe قرص 100 تایی</li><li style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;" dir="rtl">بزرگ کننده آلت مرد تا 8سانتیمتر</li><li style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;" dir="rtl">افزایش خون پذیری کلی آلت تناسلی مردانه</li><li style="color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزودن به درازا</span> ،<span style="font-weight: bold;"> ضخامت و سختی آلت تناسلی</span> در <span style="font-weight: bold;">حالت نعوظ به صورت دائمی و مادم العم</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl">کاملا مناسب برای<span style="font-weight: bold;"> افزایش بنیه ج-ن-سی مردانه</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl">برای حالت درمانی این <span style="font-weight: bold;">قرص</span> را روزی یک بار همراه با غذا میل نمایید</li><li style="color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl">این <span style="font-weight: bold;">قرص</span> در بسته های 100 تایی دارای<span style="font-weight: bold;"> هولوگرام طلایی رنگ</span> مجوز از<span style="font-weight: bold;"> آمریکا </span>می باشد</li> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;">&nbsp; <font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"> قیمت: 100,000 تومان<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2641" target="_blank" title="خرید تقویت بنیه جنسی آقایان با قرص یوهیم "><img src="http://www.img.upnload.com/images/7o8x3rhsqh85tjda1etw.jpg" alt="خرید تقویت بنیه جنسی آقایان با قرص یوهیم " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><br><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2641" target="_blank" title="خرید تقویت بنیه جنسی آقایان با قرص یوهیم "><img src="http://www.img.upnload.com/images/y2isoai8byad18owdat.gif" alt="خرید تقویت بنیه جنسی آقایان با قرص یوهیم " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2011-02-02T10:40:40+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا http://hame-new.mihanblog.com/post/1782 <DIV style="MARGIN: 0.05in 0in 0in; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-SIZE: 8pt" dir=rtl align=justify> <P style="MARGIN-TOP: 0.2in"><FONT style="COLOR: rgb(204,102,204)" size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">نام محصول:</SPAN></SPAN></FONT><FONT style="COLOR: rgb(204,102,204)" size=2><A style="FONT-WEIGHT: bold" title="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا" href="http://www.bro2.com/?rgm=raha20&amp;p_id=2596" target=_blank> </A></FONT><A href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2483"><FONT style="COLOR: rgb(204,102,204)" size=2><A style="FONT-WEIGHT: bold" title="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا" target=_blank>مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا </A></FONT></A><FONT style="COLOR: rgb(204,102,204); FONT-WEIGHT: bold" size=2><A title="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا" href="http://www.bro2.com/?rgm=raha20&amp;p_id=2596" target=_blank>&nbsp;</A></FONT><FONT style="COLOR: rgb(204,102,204); FONT-WEIGHT: bold" size=2>&nbsp; </FONT></P></DIV> <DIV style="MARGIN: 0.05in 0in 0in; COLOR: rgb(204,102,204); FONT-SIZE: 8pt; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl align=justify><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">کاربرد: </SPAN>بالا بردن بنیه و توان و بهبود انزال زود هنگام_افزایش سایز الت در طول یك دوره<BR><BR></FONT></DIV> <DIV style="MARGIN: 0.05in 0in 0in; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-SIZE: 8pt" dir=rtl align=justify></DIV> <DIV style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0.1in 0in 0in; COLOR: rgb(0,0,102)" dir=rtl align=justify> <P style="MARGIN-TOP: 0.05in; MARGIN-BOTTOM: 0pt">اثرات و نتایج <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مصرف ویگاریکس</SPAN> - <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بهبود انزال زود هنگام</SPAN> با تاثیر بر پروستات و عضله PC - افزودن به حالت سختی هرچه بیشتر آلت تناسلی در هنگام تحریک - افزایش حالت رسیدن به اوج لذت که نهایتاً به کلایمکس و انقباضات ریتمیک عضله PC منجر می گردد. - <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بالا بردن بنیه و توان</SPAN> و<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> بهبود وضعیت آمیزش</SPAN> فــرد -<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> تسلط بر زمان</SPAN> ، <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">قدرت و کیفیت نزدیکی</SPAN> در کنار افزایش آستانه تحریک عصب درسال - افزایش شور جوانی ، احساس شادابی تمایل و لذت - تنظیم عملکرد غدد جنسی ، بیضه ها و انقباضات عضله PC - افزایش میزان و شدت جریان خون در مناطق جنسی پر شدن کامل حوضچه های اسفنجی در هنگام <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نعوظ</SPAN> بعلت دارابودن عوامل متسع کننده , عروقی که به روی بافت های پیرامونی تاثیر می گذرد . </P></DIV> <P style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0.05in 0in 0pt; COLOR: rgb(0,0,102)" dir=rtl align=justify>هر قوطی شامل <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">60 عدد كپسول</SPAN> می باشد كه برای مصرف یكماه است. دوره مصرف بین 3-4 قوطی بسته به فرد می باشد . - تنظیم و<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"> بهبود تولید هورمون های جنسی </SPAN>، تنظیم عملکرد سیستم عصبی و همچنین هماهنگ و منظم نمودن سیستم عصبی و آرامش بخشیدن به فرد مصرف کننده . - بهبود اضطراب و تشویش بعلت دارابودن مواد غذایی <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">کاهنده استرس</SPAN> در زمان هوشیاری و هنگام خواب - <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بالابردن ظرفیت خونپذیری </SPAN>و خون رسانی قلب ، جریان راحت تر و بهتر خون در رگ ها و مویرگهای آوران و وابران و کلا افزایش قدرت قلبی و عروقی و بهبود جریان خون </P> <P style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0.05in 0in 0pt; COLOR: rgb(0,0,102)" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">تاییدیه و مجوز </SPAN>ثبت محصول به شماره 21396/5/1/د و شماره ثبت فرآورده IRC:1228074608 به شماره مجوز 21394/5/1/د؛ موافقت اصولی و مجوز ثبت منبع تولیدی بنام شرکت بیوپاک کانادا بشماره 21397/5/1/د از وزارت بهداشت درمان ج.ا.ایران. 2. تاییدیه و شماره فرآورده طبیعی 114658 (NPN) از هیئت بررسی فرآورده های طبیعی (NHPD) وزارت بهداشت کانادا و پروانه تاسیس و بهره برداری در تولیدات دارویی (EL) وتایید (GMP) بشماره 100260-A و Site Licence بنام شرکت بیوپاک از HPFBI وزارت بهداشت کانادا ......</P> <P style="LINE-HEIGHT: 130%; MARGIN: 0.05in 0in 0pt; COLOR: rgb(0,0,102)" dir=rtl align=justify><BR></P> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; COLOR: rgb(255,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl align=justify>برخی از امکانات و قابلیتها:</P> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl align=justify></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(0,0,102)"> <LI dir=rtl><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">تنظیم عملکرد غدد جنسی</SPAN> ، بیضه ها و انقباضات عضلهPC</LI> <LI dir=rtl><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">افزایش سایز آ لت تناسلی</SPAN> در طول یک دوره از درمان</LI> <LI dir=rtl><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">بهبود انزال زود هنگام </SPAN>با تاثیر بر پروستات و عضله PC</LI> <LI dir=rtl><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">افزایش حالت رسیدن به اوج لذت</SPAN> که نهایتاً به انزال ، کلایمکس و انقباضات</LI> <LI style="FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl>تاییدیه وزارت بهداشت کانادا</LI> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl align=justify><BR></P> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl align=justify><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,255)">&nbsp; قیمت: 64,000 تومان </SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl align=justify><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl><A title="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا" href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2483" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا " align=baseline src="http://www.3333.ir/AdFile/B-3709-2008-4-26-21-33-17150_1209140783.jpg"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl><A title="مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا" href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=2483" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="خرید مکمل گیاهی ویگریکس - Vigrx -کانادا " align=baseline src="http://www.img.upnload.com/images/y2isoai8byad18owdat.gif"></A> </P></DIV> text/html 2010-12-15T20:12:06+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز بهترین اسکراپ بدن و صورت - كرم اسكراپ پارتنر لاو http://hame-new.mihanblog.com/post/1780 <div style="text-align: center;"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1620" target="_blank" title="کرم اسکراپ پارتنر لاو"><img src="http://www.toos-bazar.com/images/products/04191.jpg" alt="كرم اسكراپ پارتنر لاو " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p> </div><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>نام محصول:</span></span></font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1620" target="_blank" title="کرم اسکراپ پارتنر لاو"> كرم اسكراپ پارتنر لاو</a></font><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"> &nbsp; </span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">لایه بردار صورت و بدن</span></span></font><font size="2"><br></font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0.2in;"> </p></div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">لایه بردار</span> موثر <span style="font-weight: bold;">حاوی عصاره جلبک دریایی </span>و <span style="font-weight: bold;">ویتامین E</span> به شما کمک می کند که <span style="font-weight: bold;">پوستی صاف</span> – <span style="font-weight: bold;">تمیز و عاری از چین و چروک</span> داشته باشید. <span style="font-weight: bold;">برطرف کننده خطوط تیره و آلودگی های پوست</span> با این محصول همیشه <span style="font-weight: bold;">جوان و زیبا </span>هستید.</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-weight: bold;">روش استفاده : </span> روزی یک بار به آرامی روی <span style="font-weight: bold;">پوست</span> (<span style="font-weight: bold;">صورت یا بدن</span>) ماساژ دهید و سپس با آب بشویید. محصول شرکت <span style="font-weight: bold;">partner love</span> <span style="font-weight: bold;">فرانسه</span> -<span style="font-weight: bold;"> پاریس </span></p></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p><br> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">لایه بردار موثر حاوی عصاره جلبک دریایی و ویتامین E</li><li dir="rtl">محصول شرکت<span style="font-weight: bold;"> partner love</span> <span style="font-weight: bold;">فرانسه - پاریس</span></li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">برطرف کننده خطوط تیره و آلودگی های پوست</li><li dir="rtl">با این محصول همیشه <span style="font-weight: bold;">جوان</span> و<span style="font-weight: bold;"> زیبا</span> هستید.</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">دارای تاییدیه وزارت بهداشت</li></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify">&nbsp; <font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;">قیمت: 48,000 تومان <br></span></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1620" target="_blank" title="خرید کرم اسکراپ پارتنر لاو"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </span></font><br></a> </p> <p> </p><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-15T12:09:02+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید اینترنتی شامپوی گیاهی جین سینگ http://hame-new.mihanblog.com/post/1779 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1617" target="_blank" title="خرید شامپوی گیاهی جین سینگ"><img src="http://www.toos-bazar.com/images/products/2348422.jpg" alt="خرید شامپوی گیاهی جین سینگ" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.2in;"><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:<span style="color: rgb(204, 102, 204);"> </span></span></span></font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1617" target="_blank" title="خرید شامپوی گیاهی جین سینگ"> شامپوی گیاهی جین سینگ </a></font><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> &nbsp;&nbsp; </span> </span></font></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد: </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> افزایش دهنده جریان خون در پوست سر و دوباره فعال سازی موهای ضعیف</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">حاوی جین سینگ طبیعی</span> و <span style="font-weight: bold;">گیاهان طبی</span> <span style="font-weight: bold;">افزایش دهنده جریان خون</span> در <span style="font-weight: bold;">پوست سر</span> و دوباره <span style="font-weight: bold;"> فعال سازی موهای ضعیف</span> – <span style="font-weight: bold;">بر طرف کننده شوره سر</span> و <span style="font-weight: bold;">خارش پوست سر</span>-<span style="font-weight: bold;">تقویت کننده موهای سالم</span> و <span style="font-weight: bold;">پوست سر </span><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">شامپوی گیاهی جین سینگ </span>:<span style="font-weight: bold;"> حاوی ترکیبات طبیعی و گیاهان طبی</span> مانند <span style="font-weight: bold;">جین سینگ </span>و<span style="font-weight: bold;"> ژله رویال</span> است. <span style="font-weight: bold;">شامپوی گیاهی جین سینگ </span>: <span style="font-weight: bold;">شوره سر و ترشحات چرب موها را بر طرف می کند</span>. <span style="font-weight: bold;">شامپوی گیاهی جین سینگ</span> : <span style="font-weight: bold;">موها و پوست سر را تقویت</span> می کند. <span style="font-weight: bold;">شامپوی گیاهی جین سینگ </span>: <span style="font-weight: bold;">بهداشت پوست سر</span> را بهبود می بخشد. محصول کشور<span style="font-weight: bold;"> فرانسه </span></p></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p> <div style="text-align: right;"> <br><br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li dir="rtl">محصول کشور <span style="font-weight: bold;">فرانسه</span></li><li dir="rtl">حاوی جین سینگ طبیعی و گیاهان طبی</li><li dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزایش دهنده جریان خون در پوست سر</span> و<span style="font-weight: bold;"> دوباره فعال سازی موهای ضعیف</span></li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl"> بر طرف کننده شوره سر و خارش پوست سر</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">تقویت کننده موهای سالم و پوست سر</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">ترشحات چرب موها را بر طرف می کند.</li></span> </p><br></div> <br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; <font size="2">قیمت: 18,000 تومان</font> </p> <br><br><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font style="font-weight: bold;" size="5"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1617" target="_blank" title="خرید شامپوی گیاهی جین سینگ"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </a></font></div> text/html 2010-12-15T11:05:32+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز سفارش رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK ) http://hame-new.mihanblog.com/post/1777 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl"><div style="text-align: center;"> <a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1619" target="_blank" title="خرید رنگ موی ریش و سبیل استراتژی سیاه"><img style="width: 270px; height: 270px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/02231.jpg" alt="خرید رنگ موی ریش و سبیل استراتژی سیاه " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div><p style="margin-top: 0.2in;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1619" target="_blank" title="خرید رنگ موی ریش و سبیل استراتژی سیاه"> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK ) &nbsp;</a></font><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font> </p></div><div style="text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;"> </div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد: </span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">به سرعت درون موها نفوذ کرده و در 5 دقیقه اثر خود را می گذارد</span></font></div><div style="text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204);"> </div><div style="text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204);"> </div><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"> </div><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);">این محصول <span style="font-weight: bold;">ریش و سبیل سفید</span> شما را کاملا می پوشاند و به <span style="font-weight: bold;">رنگ طبیعی </span>بر می گرداند به طوری که کسی متوجه <span style="font-weight: bold;">رنگ شدگی</span> آنها نمی شود. استفاده از <span style="font-weight: bold;">استراتژی </span> بسیار راحت و سریع می باشد. چکه نمی کند و به <span style="font-weight: bold;">سرعت</span> درون موها نفوذ کرده و در 5 دقیقه اثر خود را می گذارد.<span style="font-weight: bold;"> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی</span> در اثر شستشو پاک نمی شود. حاوی <span style="font-weight: bold;">عصاره آلوئه ورا</span>.<span style="font-weight: bold;"> ریش</span> و <span style="font-weight: bold;">سبیل</span> شما را نرم تر می کند. همراه با کاتالوگ تصویری درون جعبه محصول کشور<span style="font-weight: bold;"> آرژانتین</span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">محصول کشور ارژانتین</li><li dir="rtl"><span style="font-weight: bold;"> ریش و سبیل سفید </span>شما را کاملا می پوشاند و به رنگ طبیعی بر می گرداند.</li><li dir="rtl"> استفاده از<span style="font-weight: bold;">استراتژی</span> بسیار<span style="font-weight: bold;"> راحت و سریع </span>می باشد.</li><li dir="rtl">چکه نمی کند و به سرعت درون موها نفوذ کرده و در 5 دقیقه اثر خود را می گذارد.</li><li dir="rtl">در اثر<span style="font-weight: bold;"> شستشو</span> پاک نمی شود.</li><li dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">حاوی عصاره آلوئه ورا</span>.</li><li dir="rtl">همراه با کاتالوگ تصویری درون جعبه</li></span> </p> <div style="text-align: right;"> <br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; </span><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت: 35,000 تومان</span><br></span></font><br><div style="text-align: center;"><br><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1619" target="_blank" title="خرید رنگ موی ریش و سبیل استراتژی سیاه"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </span></font></a><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1619" target="_blank" title="خرید رنگ موی ریش و سبیل استراتژی سیاه"><br></a></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-15T05:06:47+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز سفارش اینترنتی صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید http://hame-new.mihanblog.com/post/1778 <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1618" target="_blank" title="صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید"><img style="width: 253px; height: 253px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/2351391.jpg" alt="صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p> <p style="margin-top: 0.2in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span></font><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1618" target="_blank" title="خرید صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید"> <font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"> صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید </font></a></p> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد: </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حاوی جین سینگ و گیاهان طبی</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);">این <span style="font-weight: bold;"> صابون </span>با دیگر <span style="font-weight: bold;">صابون ها</span> متفاوت می باشد زیرا که حاوی <span style="font-weight: bold;">جین سینگ</span> و <span style="font-weight: bold;">گیاهان طبی </span>مختلفی می باشد که <span style="font-weight: bold;">سلول های از بین رفته پوست را تقویت </span>می کند و <span style="font-weight: bold;">چربی اضافه پوست</span> را<span style="font-weight: bold;"> برطرف </span>می کند و آنرا کاملا <span style="font-weight: bold;">صاف</span> نگه می دارد.</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">روش مصرف :</span> <span style="font-weight: bold;">پوست</span> خود را با آب گرم بشویید.به آرامی <span style="font-weight: bold;">صابون</span> را روی پوست خود بمالید تا کف کند.سپس پوستتان را با آب گرم شستشو دهید. اجزا سازنده : <span style="font-weight: bold;">جین سینگ</span> – <span style="font-weight: bold;">اسید اولئیک </span>–<span style="font-weight: bold;"> سدیک</span> – <span style="font-weight: bold;">گلیسیرین</span> – <span style="font-weight: bold;">ویتامین E</span> و... <br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br> </p></div><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p> <br> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">حاوی جین سینگ و گیاهان طبی</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl"> با فرمول جدید</li><li dir="rtl">سلول های از<span style="font-weight: bold;"> بین رفته پوست را تقویت</span> می کند</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">چربی اضافه پوست را برطرف می کند</li><li dir="rtl">اجزا سازنده : <span style="font-weight: bold;">جین سینگ – اسید اولئیک – سدیک – گلیسیرین – ویتامین E و</span>...</li></span>&nbsp; &nbsp; <br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">&nbsp; قیمت: 15,000 تومان</font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="5"><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1618" target="_blank" title="خرید صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-weight: bold;">برای خرید اینجا کلیک</span> <span style="font-weight: bold;">کنید</span></span></a><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1618" target="_blank" title="خرید صابون سفید کننده جین سینگ با فرمول جدید"><span style="font-weight: normal;"> </span></a></font></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-14T16:04:09+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید لایه بردار قوی و موثر - ماسک های لایه بردار miss beauty http://hame-new.mihanblog.com/post/1776 <p style="margin-top: 0.2in; text-align: center;"> <a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1712" target="_blank" title="خرید ماسک های لایه بردار میس بیوتی miss beauty"><img style="width: 277px; height: 277px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/023231.jpg" alt="خرید ماسک های لایه بردار میس بیوتی miss beauty" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نام محصول:</span></font><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1712" target="_blank" title="ماسک های لایه بردار میس بیوتی miss beauty"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"> ماسک های لایه بردار miss beauty</span></a></font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span>&nbsp; </span></font></p> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> کاربرد:<span style="color: rgb(204, 102, 204);"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"> لایه بردار قوی و موثر</span><br></span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);">ارائه شده در سه رایحه<span style="font-weight: bold;"> سیب </span>و <span style="font-weight: bold;">خیار</span> و <span style="font-weight: bold;">هلو </span>یک <span style="font-weight: bold;">ماسک</span> با کیفیت که به <span style="font-weight: bold;">پوست</span> شما کمک می کند تا <span style="font-weight: bold;">جوانی</span> و جذابیت خود را بازیابد. حاوی ویتامین AوE که رطوبت مورد نیاز پوست شما را تامین می کند و <span style="font-weight: bold;">چربی اضافی</span> و آلودگی های پوست شما را به طور کامل بر طرف می کند. با استفاده از این <span style="font-weight: bold;">ماسک ها پوستی تمیز و نرم و جوان </span>و <span style="font-weight: bold;">صاف با درخشندگی</span> بیشتر داشته با شید. <br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">روش استفاده :</span> به آرامی و از پایین به بالا روی <span style="font-weight: bold;">پوست</span> صورت ماساژ دهید. دقت کنید که به چشم ها مالیده نشود.صبر کنید تا کاملا خشک شود. به آرامی از روی پوست بردارید. مقدار باقی مانده روی پوست را با آب بشویید.</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">هشدار </span>: از تماس با<span style="font-weight: bold;"> چشم ها </span>پرهیز کنید و در صورت اغشته شدن بلا فاصله با آب سرد بشویید. اجزای تشکیل دهنده : ویتامین AوCو D. الکل . معطر کننده . PVA . <br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> </p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span>&nbsp; با ارسال رایگان 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>با ارسال رایگان 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف </span>با ارسال رایگان</p> <div style="text-align: right;"> <br></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p><div class="post-content"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ارائه شده در سه <span style="font-weight: bold;">رایحه سیب و خیار و هلو</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">اجزای تشکیل دهنده : ویتامین AوCو D. الکل . معطر کننده . PVA .</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">رطوبت مورد نیاز پوست</span> شما را تامین می کند .</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">چربی اضافی</span> و آلودگی های <span style="font-weight: bold;">پوست</span> شما را به طور کامل<span style="font-weight: bold;"> بر طرف</span> می کند.</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">با این<span style="font-weight: bold;"> ماسک ها پوستی تمیز و نرم و جوان و صاف با درخشندگی</span> بیشتر داشته باشید.</li> <div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"> <br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">&nbsp; قیمت: 15,000 تومان</font></p><br><div align="center"><br><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1712" target="_blank" title="خرید ماسک های لایه بردار میس بیوتی miss beauty"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><span style="font-weight: bold;">برای خرید اینجا کلیک کنید </span></font><br></a></div></div></div></div> <div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-14T10:58:48+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید لوسیون از بین برنده سفیدی مو -استراتژی http://hame-new.mihanblog.com/post/1773 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: center;"> <a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1179" target="_blank" title="خرید لوسیون از بین برنده سفیدی مو -استراتژی"><img style="width: 229px; height: 306px;" src="http://www.bro2.com/images/products/satcoiran_17_2.gif" alt="لوسیون از بین برنده سفیدی مو -استراتژی" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"><br></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1179" target="_blank" title="لوسیون از بین برنده سفیدی مو -استراتژی">از بین برنده سفیدی مو -استراتژی</a></font></h1> <font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" id="emkanat">از بین بردن سفیدی مو برای همیشه</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" id="emkanat">در کمتر از 1 دقیقه</span></font><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">از بین برنده سفیدی مو استراتژی</span> <span style="font-weight: bold;">STRATEGY PROGRESSIVE</span> محصول استرالیا discreet فقط بعد از 3 هفته مصرف ، <span style="font-weight: bold;">سفیدی موهای</span> شما از بین می رود ، بدون اینکه شما از <span style="font-weight: bold;">رنگ مو </span>استفاده کنید. استفاده از <span style="font-weight: bold;">Strategy</span> موجب<span style="font-weight: bold;"> افزایش فعالیت رنگ دانه ها</span> در فولیکوهای<span style="font-weight: bold;"> مو</span> می شود این عمل در یک پروسه زمانی 3 هفته ای موجب بازگشت مو به رنگ طبیعی می شود. در ضمن این <span style="font-weight: bold;">لوسیون</span> باعث<span style="font-weight: bold;"> تقویت مو و ضد شوره</span> نیز می باشد..دیسکریت سازنده <span style="font-weight: bold;">لوسیون های تقویتی </span>مانند : <span style="font-weight: bold;">رنگ موی استراتژی</span> ، <span style="font-weight: bold;">استراتژی</span> دیسکریت دراسترالیا می باشد.&nbsp;</p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"><br></p> </div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">خریدار محترم :::</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">تحویل کالا در شهر تهران بوسیله پیک طبق نظر و توافق خود مشتری گرامی و برای شهرستانها با واریز وجه مورد نظر ازطریق بانک ملی-ملت و صادرات حداقل 48 و حداکثر 72 ساعت پس از واریز وجه توسط پست پیشتاز است که در صورت نیاز فوری شما ، از طریق تیپاکس یا اتوبوس نیز امکان پذیر است لذا لطفا آدرس کامل و در صورت امکان کدپستی خود را وارد نمائید . بسته بندی محصولات کاملا پوشیده و در جعبه مخصوص غیرقابل تشخیص می باشد. ضمنا خرید عمده با 3 درصد </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">تخفیف </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مجدد از سایت با </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">اشانتیونهایِ وِیژه</span> همراه است.پس از پر کردن فرم و زدن دکمه ثبت ، نام و شماره فروشنده پدیدار می شود. لطفا جهت کسب اطلاعات و هماهنگی خرید با او تماس بگیرید. از انتخاب سایت bro2.com سپاسگذاریم... <br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">ا<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ز بین بردن سفیدی مو برای همیشه</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">محصول<span style="font-weight: bold;"> استرالیا</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">در کمتر از 1 دقیقه موهایتان را <span style="font-weight: bold;">رنگ</span> کنید</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">حتی نیاز به شستشو نیست</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">حتی نیاز به دکلره نیست</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">تقویت مو</li></span> </p> <br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> قیمت: 33,000 تومان</span></font><br><br><br><div style="text-align: center;"><a style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1179" target="_blank" title="خرید لوسیون از بین برنده سفیدی مو -استراتژی"><font style="font-weight: bold;" size="5">برای خرید اینجا کلیک کنید</font></a></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-14T10:02:25+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز کرم برای زمستان - کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami http://hame-new.mihanblog.com/post/1775 <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><font color="#ffffff"><font><font color="#ffffff"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1621" target="_blank" title="خرید کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami"><img style="width: 266px; height: 266px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/06401.jpg" alt="کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></font></font></font></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font color="#ffffff"><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span></span></font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1621" target="_blank" title="خرید کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami"> کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami </a></font><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span></font> </font></p> <font color="#ffffff"> </font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"> <font color="#ffffff"> <font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> تنها کرم سرد بدون چربی با 5 کارایی برای محافظت پوست در فصل زمستان</span></font> </font></div> <font color="#ffffff"> </font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <font color="#ffffff"> </font></div><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">1) حاوی عصاره آلوئه ورا</span> و دارای <span style="font-weight: bold;">خاصیت قوی مرطوب کنندگی</span> برای <span style="font-weight: bold;">جلوگیری از خشک شدن پوست</span> در <span style="font-weight: bold;">سرمای زمستان</span> </p></div></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;">2) <span style="font-weight: bold;">غنی شده با مالایا جهت تقویت پوست</span></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"> 3)محافظت پوست در برابر اشعه فرا بنفش خورشید </p></div></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;">4)<span style="font-weight: bold;">با قابلیت بازسازی سلول های آسیب دیده پوست</span></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"> 5)<span style="font-weight: bold;">درخشندگی طولانی مدتی</span> را برای <span style="font-weight: bold;">پوست</span> شما به ارمغان می آورد. </p></div></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">روش استفاده : </span> برای کسب بهترین نتیجه روزی دو بار استفاده شود. <span style="font-weight: bold;">مناسب برای انواع پوست</span> در جای خشک و خنک نگه داری شود. فقط برای استعمال خارجی ، محصول مشترک <span style="font-weight: bold;">امریکا-هندوستان</span> قابل ذکر است مخترع این محصول <span style="font-weight: bold;">خانم دکتر C.Zaveri </span>از ایالات متحده آمریکا است که تا کنون برنده 2 <span style="font-weight: bold;">جایزه نوبل</span> در زمینه <span style="font-weight: bold;">تخصصی پوست و گیاه شناسی </span>میباشد و این محصول هم اکنون توسط م<span style="font-weight: bold;">عروفترین بازیگران بالیوودی</span> استفاده میشود.</p></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"> </font></p></div> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"> </font><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt;" dir="rtl" align="justify"> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"> </font></p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;" dir="rtl"> <span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;" dir="rtl"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; text-align: justify;" dir="rtl">برخی از امکانات و قابلیتها: </p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;" dir="rtl"> </p><div class="Ersal"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">حاوی عصاره آلوئه ورا </span>و دارای <span style="font-weight: bold;">خاصیت قوی مرطوب کنندگی برای جلوگیری از خشک شدن پوست</span></li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">غنی شده با مالایا جهت تقویت پوست</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">محافظت پوست در برابر اشعه فرا بنفش خورشید</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">با قابلیت بازسازی سلول های آسیب دیده پوست</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;"> درخشندگی طولانی</span> مدتی را برای پوست شما به ارمغان می آورد.</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">مناسب برای انواع پوست</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">محصول مشترک <span style="font-weight: bold;">امریکا-هندوستان</span></li> <div style="text-align: justify;"> </div> <br><div style="text-align: justify;"> <font><font color="#ffffff"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; <font size="2">قیمت: 35,000 تومان</font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br></p></font></font><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255);"><font><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1621" target="_blank" title="خرید کرم سرد معجزه گر 5 کاره Emami"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </span></font></a></p></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-14T06:00:41+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز - روشن کردن پوست http://hame-new.mihanblog.com/post/1774 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1579" target="_blank" title="خرید ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز"><img style="width: 262px; height: 263px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/18910alidoost_141.jpg" alt="خرید ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;">نام محصول: </span></font><font size="2"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1579" target="_blank" title="ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز"><span style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز</span> </span></a></font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; <br></span></font></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> کاربرد: <span style="color: rgb(0, 153, 0);"> معجزه در رفع آلودگی های عمیق، جوش، لک و نقاط تیره پوست و روشن کردن پوست </span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">Dream Woman Green Tea</span> محصول<span style="font-weight: bold;"> ایتالیا</span> - این <span style="font-weight: bold;">ست</span> شامل یک<span style="font-weight: bold;"> لوسیون لایه بردار ملایم پوست </span>و یک <span style="font-weight: bold;">کرم پودر سفید کننده </span>است که هر دو سرشار از <span style="font-weight: bold;">عصاره چای سبز </span>و نیز غنی از ترکیبات <span style="font-weight: bold;">کاملا گیاهی</span> و <span style="font-weight: bold;">طبیعی روشن کننده پوست </span>می باشد که در صورت استفاده صحیح و مداوم تاثیر چشمگیری در<span style="font-weight: bold;"> رفع جوش</span>،<span style="font-weight: bold;"> لک و تیرگی از پوست </span>و نیز<span style="font-weight: bold;"> سفید کردن پوست</span> دارد .</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">روش مصرف:</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> یک یا دو بار در روز ابتدا پوست را با </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> لوسیون ملایم</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">لایه بردار</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> کاملا ماساژ دهید تا جذب </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">پوست </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شود پس از 2 ساعت پوست را با آب تمیز بشویید و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">کرم پودر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> را استفاده نمایید .از این محصول تا رسیدن به </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">پوستی صاف</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">،</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> روشن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> بی نقص</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> به صورت مداوم استفاده نمایید. مناسب برای</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> انواع پوست </span></p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"><br></span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">روشهای خرید این محصول</span>:<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 1-</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> خرید پستی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">پست</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید نقدی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">): كه در اینصورت 10%</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> تخفیف </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">به </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> به تعداد زیاد: 1- </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 3 تا 6 عدد: </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">واریز</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> به حساب 20% و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید پستی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 10% </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">تخفیف</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; با ارسال رایگان 2- </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خرید پستی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 15%</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> تخفیف </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">با ارسال رایگان 3- </span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">خریدخرید پستی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 20% </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">تخفیف </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">با ارسال رایگا</span>ن</p> <div style="text-align: right;"> <br></div> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p><div class="post-content"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">ست معجزه گر پوست</span> محصول <span style="font-weight: bold;">ایتالیا</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">لوسیون</span> این محصول <span style="font-weight: bold;">لایه بردار ملایم</span> بوده ،<span style="font-weight: bold;"> آلودگی و تیرگی پوست راکاملا برطرف میکند</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">کرم پودر </span>این محصول حاوی آربوتین و مواد <span style="font-weight: bold;">نرم کننده پوست</span> است</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">هر دو محصول این ست سرشار از <span style="font-weight: bold;">عصاره چای سبز</span> است که تاثیر بی نظیری بر پوست دارد</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ایجاد <span style="font-weight: bold;">پوستی صاف</span>، <span style="font-weight: bold;">شفاف</span> و <span style="font-weight: bold;">سفید</span> با مصرف مداوم و صحیح محصول</li> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify">&nbsp;<br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت: 25,000&nbsp; تومان </span><br></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); text-align: center;"><font size="5"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1579" target="_blank" title="خرید ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز">برای خرید اینجا کلیک کنید <br></a></font></p></div> <div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-13T12:48:26+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید قرص آمریکایی مگنا آرایكس - بزرگ کننده قوی http://hame-new.mihanblog.com/post/1771 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2375" target="_blank" title="خرید مگنا آرایكس"><img src="http://www.bro2.com/images/products/satcoiran_2375_2.jpg" alt="خرید مگنا آرایكس" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font size="2">نام محصول :</font><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2375" target="_blank" title="مگنا آرایكس"><font size="2"> </font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2">مگنا آرایكس</font></a></h1> <font size="2"><br>کاربرد:</font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="2">افزایش طول و ضخامت آلت،</font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="2">جلوگیری از انزال زودرس،افزایش زمان نزدیکی و مقاربت</font><font size="2"><br><br></font></div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);">آیا <span style="font-weight: bold;">شریک ج -ن سی</span> شما از <span style="font-weight: bold;">سایز الت و قدرت ج ن-سی</span> شما راضی است ؟ شما بیشتر از تصورتان بدست خواهید آورد سریعتر و آسانتر با نتیجه غیر قابل باوری برای شما در سراسر جهان تا کنون هیچ دارویی مشابه <span style="font-weight: bold;">+M.A.GNA-R.X </span>معرفی نشده و این تنها فرمول کشف شده تا کنون است که قادر است هر ن<span style="font-weight: bold;">وع آلت تناسلی</span> را از نظر <span style="font-weight: bold;"> سایز ، طول و ضخامت به شکل دائمی ، سریع ، آسان ، بی خطر و بدون هرگونه مشکلی</span> ، افزایش داده و باٍ بهبود وضعیت <span style="font-weight: bold;">شق شدگی</span> و <span style="font-weight: bold;">سفتی آلت در حالت نعوظ</span> و <span style="font-weight: bold;"> تحریک ج-ن سی</span> شود و هم زمان از<span style="font-weight: bold;"> انزال زودرس</span> جلوگیری کرد.</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br> </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">فرمول بزگ کردن آلت ج -ن سی مردان :</span> <span style="font-weight: bold;">+MA.GN.A-R.X </span>این کا را خیلی سریع و اسان و به شکل غیر قابل باوری برای شما انجام میدهد. پزشکان بزگتر و <span style="font-weight: bold;">حجیم تر و سفت و سخت تر کردن آلت تناسلی مردانه</span> را امری کاملا ممکن و انجام شدنی می دانند . بسیار حیرت زده می شوید وقتی که فقط در عرض زمان کوتاه چند هفته ای شاهد افزایش حجم و طول آلت تناسلی خود شوید به نحوی که تا قبل از این هیچگاه تجربه نکرده بودید . فرمول افزایش میل و قدرت ج- ن سی : به جرات می توانیم ادعا کنیم که در دنیا تنها<span style="font-weight: bold;"> قرصهای +MAG.NA-R.X </span>انحصارا دارای فرمولی برای پروسه فعال سازی و <span style="font-weight: bold;"> بیشتر کردن میل جنسی </span>و <span style="font-weight: bold;">افزایش زمان نزدیکی</span> برای رسیدن به اوج<span style="font-weight: bold;"> ارگاسم </span> واقعی می باشد .</p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><br></p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> فروش میلیونی و تقاضای جهانی برای </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">+MA.G.NA-R.X</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> این دارو در طی زمان 3 سال به شکل یک محصول منحصر به فرد و مشهور در نزد متخصصین ، پزشکان و مصرف کنندگان در آمده است . در بسیاری از کشورها تعداد بسیار زیادی دانشکدههای پزشکی و تحقیقاتی و تیمهای متخصص پزشکی با تست و آزمایش با دقت بسیار بالا در لابراتوآرهای پیشرفته با صرف زمان زیاد روی این محصول گزارش کاملی از تایید این دارو را داده اند و بسیاری از پزشکان در سراسر دنیا این دارو را برای </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">درمان مشکلات جنسی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ،</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> افزایش سایز مردانه و بالا بردن قدرت ج- ن .سی </span><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" align="justify"> </p><div class="xxpost"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزایش میل</span> ، <span style="font-weight: bold;">قدرت و کیفیت رابطه</span></li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">100 درصد گیاهی</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">جلوگیری از انزال زود رس</span> و<span style="font-weight: bold;"> افزایش زمان نزدیکی</span> و مقاربت</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای گواهی GMP ، تولید تحت شرایت کنترل کیفیت از FDA آمریکا</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزایش میل </span>، قدرت و کیفیت رابطه</li><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> قیمت: 145,000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2375" target="_blank" title="خرید مگنا آرایكس">برای خرید اینجا کلیک کنید </a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-13T10:53:12+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید قرص سیالیس اصل تاخیری قوی - cialis http://hame-new.mihanblog.com/post/1772 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1419" target="_blank" title="خرید قرص سیالیس-cialis"><img style="width: 241px; height: 180px;" src="http://www.bro2.com/images/products/piroozan_1419_2.jpg" alt="خرید قرص سیالیس-cialis" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font size="2">نام محصول :<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1419" target="_blank" title="قرص سیالیس-cialis">قرص سیالیس-cialis</a></font></h1><font size="2"> <br>کاربرد: <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تقویت قوای جنسی مردان, ایجاد نعوظ و تاخیری قوی</span></font><font size="2"> <br></font></div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">قرصهای سیالیس</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> نیز عملکردی مشابه </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ویاگرا</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> دارد که ماده تاثیر گذار اصلی آن </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> تادالافیل</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> می باشد که موجب </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">نعوظ</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">سفت و راست شدن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">آلت</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> می شود و نیز تا حدودی در تاخیری در انزال نیز تاثیر گذار می باشد . مزایای قرصهای سیالیس نسبت به قرصهای مشابه با ترکیبات </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">سیلدنافیل</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> : 1- </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ماندگاری تاثیر قرصهای سیالیس</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> تا 36 ساعت می باشد که در صورت </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">تحریک ج ن-سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بدون نیاز به استفاده مجدد</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> آلت نعوظ</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> می شود . 2- تحت تاثیر غذا و خوراکی ها نمی باشد .(ترکیبات سیلدنافیل در اثر خوردن غذاهای چرب تاثیر کمتر دارند) 3- اشکال در دید ایجاد نمی کنند . 4- تا حدودی جهت تاخیر در انزال می توانند تاثیر گذار باشند . </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">قرصهای سیالیس</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مورد تائید FDA می باشد و استفاده آن جهت عموم بلامانع اعلام گردیده است . این محصول برای افراد دارای کاهش فشار خون ، بیماریهای قلبی و ریوی توصیه نمی شود . </span><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br> </p><p dir="rtl" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;" align="justify"> </p><div class="xxpost"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">این محصول در بسته بندی 6 عددی ورقه ای پاسپورتی می باشد.</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ماندگاری تاثیر<span style="font-weight: bold;"> قرصهای سیالیس</span> تا 36 ساعت</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">اشکال در دید ایجاد نمی کنند</li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl">جهت تاخیر در انزال</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">مورد تائید FDA</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای نمایندگی ومجوز رسمی رتبه ""الف"" برای فروش این محصولات در استان تهران</li><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"> <br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> قیمت: 24,000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1419" target="_blank" title="خرید قرص سیالیس-cialis"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><span style="font-weight: bold;">برای خرید اینجا کلیک کنید </span></font><br></a></div> </div></div> <br> </div> <div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-13T09:45:34+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید ساعت مچی پوما http://hame-new.mihanblog.com/post/1770 <p style="margin-top: 0.2in; text-align: center;"> <a href="http://www.bro2.com/?rgm=raha20&amp;p_id=2175" target="_blank" title="خرید ساعت مچی پوما"><img src="http://www.bro2.com/images/products/funytime_2175_1.jpg" alt="خرید ساعت مچی پوما" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br></span></font></p><p style="margin-top: 0.2in; font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">ساعت مچی پوما &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font> </p> <div style="text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204);"> </div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold; text-align: justify;" dir="rtl"> <font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">كاربرد: </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ساعت مچی پوما مخصوص مشكل پسندان&nbsp;</span></font> </div> <div style="text-align: justify; color: rgb(204, 102, 204);"> </div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;" dir="rtl"><br></div> <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"> </div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;" dir="rtl"> </div> <div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"> </div> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <span style="font-weight: bold;">زیبا</span>- <span style="font-weight: bold;">ارزان</span> -<span style="font-weight: bold;">كادو</span> - <span style="font-weight: bold;">ضد آب</span> - <span style="font-weight: bold;">بند چرمی شیك</span> و... با تشكر از انتخاب شما ،پس از پر كردن فرم <span style="font-weight: bold;">سفارش</span> و ثبت آن ،نام فروشنده محترم این <span style="font-weight: bold;">محصول</span> پدیدار می شود. لطفا با او تماس بگیرید.</p> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;"><br></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl">برخی از امكانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl"> </p><div style="color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;"><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">زیبا</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ارزان</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">&nbsp;<span style="font-weight: bold;">كادو</span></li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ضد آب</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">بند چرمی شیك</li> <br style="color: rgb(255, 0, 0);"> <font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="2">قیمت: 10,500 تومان </font> <br><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/?rgm=raha20&amp;p_id=2175" target="_blank" title="خرید ساعت مچی پوما">برای خرید اینجا کلیک کنید</a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-13T07:44:20+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان http://hame-new.mihanblog.com/post/1769 <h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1597" target="_blank" title="خرید قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان"><img style="width: 230px; height: 164px;" src="http://www.bro2.com/images/products/parymah1_1597_1.jpg" alt="قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; text-align: justify;"><br></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول :</span> </span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1597" target="_blank" title="قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان">قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان</a></font></h1><div style="text-align: justify;"> <br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;">افزایش بسیار عالی مدت زمان نزدیكی وانز.ال در مردان و نعوظ كامل و محكم،طولانی آلت</span></font><br style="font-weight: bold;"></div><font size="2"><br></font> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-weight: bold;">قرصهای ویاگرا</span> ساخت كمپانی بروكلین ایالات متحده آمریكا - نیویورك سیتی (<span style="font-weight: bold;">مخصوص مردان</span>) بهترین نوع قرصهای خوراكی برای مردان با سه كاربرد : <span style="font-weight: bold;">قرصهای ویاگرا</span> دارای 3 كارآیی <span style="font-weight: bold;">افزایش شدید و قوی شهو.ت و میل </span>ج.ن.س..ی و ا<span style="font-weight: bold;">فزایش بسیار عالی مدت زمان نزدیكی وانزال</span> در مردان و <span style="font-weight: bold;">نعوظ كامل</span> و محكم و طولانی میباشد . این محصول استثنائی با بهره گیری از فرمول قوی پزشكی روز دنیا موجب افزایش قابل ملاحظه زمان انز.ا.ل و ا.ركتیشن (مدت زمان شق. شدگی آ.ل.ت) ولذت ج.ن.س.ی شده و موجب افزایش رضایت ج.ن.سی در شریك ج.ن30 میشود . محصولی 100% <span style="font-weight: bold;">اصل آمریكایی</span> , <span style="font-weight: bold;">100% تضمینی</span> و بصورت 100% پلمپ شده . <br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br> </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> محصولی بسیار قوی , جدید و با فرمولاسیون پیشرفته . ا<span style="font-weight: bold;">فزایش دهنده قوی</span> , سریع و طولانی مدت زمان نزدیكی و<span style="font-weight: bold;"> ایجادكننده دیر انزالی</span> . <span style="font-weight: bold;">افزایش دهنده قوی شهوت</span> و میل ج.ن30 در مردان . افزایش دهنده و بهبود نعو.ظ آ.لت . حجیمتر و قطورتر كردن موقتی آ.لت برای داشتن رابطه ای شیرینتر و نزدیكتر . ساخت كمپانی بسیار معتبرومشهور بروكلین <span style="font-weight: bold;"> آمریكا</span> (Brooklyn USA) (مخصوص مردان) این محصول خوراكی درمانی كاملاً فاقد هرگونه اثرات جانبی میباشد. - قرصهای ویاگرا محصولی 100% استثنایی و جدید میباشد و <span style="font-weight: bold;">هیچگونه عارضه </span>ای ندارد و تاكنون هیچگونه عوارض جانبی از مصرف این محصول گزارش نشده است. <span style="font-weight: bold;">بسته بندی 4 تائی</span> است. </p> <br><p dir="rtl" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;" align="justify"> </p><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ساخت كمپانی بروكلین ایالات متحده آمریكا - نیویورك سیتی (<span style="font-weight: bold;">مخصوص مردان</span>) .</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">محصولی بسیار قوی , جدید و با فرمولاسیون پیشرفته .</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">افزایش بسیار عالی مدت زمان نزدیكی وانزال در مردان و نعوظ كامل و محكم،طولانی آلت</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">حجیم تر شدن و قطورتر شدن موقتی آ.لت</span> به مدت 1 - 3 ساعت برای داشتن رابطه شیرینتر .</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">تاخیری بالا با استفاده از یک عدد قرص</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای نمایندگی ومجوز رسمی رتبه ""الف"" برای فروش این محصولات در استان تهران</li><br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت: 19,000 تومان </span><br></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2"><br></font></p><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1597" target="_blank" title="خرید قرص ویاگرا جهت تاخیر آقایان">برای خرید اینجا کلیک کنید</a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-12T18:38:54+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز ترک آسان و سریع سیگار -دستگاه ترك سیگار e-health cigarette http://hame-new.mihanblog.com/post/1768 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1799" target="_blank" title="خرید دستگاه ترك سیگار e-health cigarette"><img style="width: 267px; height: 180px;" src="http://www.bro2.com/images/products/satcoiran_1799_2.jpg" alt="دستگاه ترک سیگار " vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font size="2">نام محصول:<span style="color: rgb(204, 102, 204);"> </span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1799" target="_blank" title="دستگاه ترك سیگار e-health cigarette">دستگاه ترك سیگار e-health cigarette</a></font></h1><font size="2">&nbsp; <br>کاربرد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);">الکترو اسموک برترین محصول روز دنیا برای ترک سیگار و باز یافتن سلامتی</span><br><br></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> </span></font><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">سیگار الكترونیكی</span> محصولی جدید برای مراقبت از سلامتی شماست. <span style="font-weight: bold;">e-health cigarette</span> به شما امكان لذت بردن از سلایق خود بدون خطر وابستگی به<span style="font-weight: bold;"> تنباكو </span>را می دهد. با استفاده از<span style="font-weight: bold;">سیگار </span>سلامتی<span style="font-weight: bold;">e-health cigarette</span> ( همان <span style="font-weight: bold;">سیگار اكتریكی</span> ) می توانید همان احساس كشیدن <span style="font-weight: bold;">سیگار </span>تنباكو اما بدون خطرات ناشی از استعمال آن را داشته باشید. سیگار الكترونیكی از كنترل <span style="font-weight: bold;">مایكروالكترونیكی</span> و تكنولوژی اتومایزینگ تشكیل شده است. <span style="font-weight: bold;">سیگار سلامتیe-health cigarette</span> ( همان <span style="font-weight: bold;">سیگار اكتریكی</span> ) كاملاً شبیه یك <span style="font-weight: bold;">سیگار است</span> اما بدون مواد مضر. سیگار سلامتیe-health cigarette ( همان <span style="font-weight: bold;">سیگار اكتریكی</span> ) دود تولید می كند در صورتیكه هیچ ماده آلوده كننده ای در آن نیست. برای روشن كردن آن به شعله احتیاج ندارید. می توانید با تندرستی سیگار بكشید اما بدون هیچ آلودگی محیطی.</p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br> </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">سیگار الكترونك</span> شامل محفظه ضدزنگ ، باتری یون لیتیوم، مدار <span style="font-weight: bold;">مایكرو الكترونیك،</span> محل فشنگ اتومیزه و یك راهنمای نوری در نوك خود می باشد. اشخاصی كه قصد<span style="font-weight: bold;"> ترك كردن سیگار</span>در سطوح مختلف را دارند، می توانند برای كم كردن تدریجی استعمال نیكوتین و تنباكو از مراحل كارتریجهای سطح بالا، متوسط، كم و صفر استفاده كنند. پیگیری در استفاده از این چهار مرحله باعث كاهش استعمال نیكوتین و ترك ناخودآگاه سیگار می شود.</p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><br></p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> شیوه استعمال: 1- استفاده از كارتریج با سطح بالای نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال <span style="font-weight: bold;">سیگار </span>به طریق قبل 2- سپس استفاده از كارتریج با سطح متوسط نیكوتین و دنبال كردن عادات استعمال <span style="font-weight: bold;">سیگار</span> به طریق قبل 3- سپس به صورت یك در میان از <span style="font-weight: bold;">كارتریج</span> با سطح پایین و صفر استفاده كنید. 4- در این مرحله از كارتریج با سطح نیكوتین صفر استفاده كنید و خواهید دید بصورت ناخودآگاه اما كامل مصرف<span style="font-weight: bold;"> نیكوتین</span> را كنار گذاشته اید</p> <br><p dir="rtl" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p dir="rtl" style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;" align="justify"> </p><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">بهترین وسیله برای ترک سیگار</span>-بدون عوارض و بسیار راحت</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">الکترو اسموک</span> برترین محصول روز دنیا برای <span style="font-weight: bold;">ترک سیگار</span> و باز یافتن سلامتی</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عمرطولانی و مفید بدون <span style="font-weight: bold;">سیگار </span>را با <span style="font-weight: bold;">الکترواسموک</span> به دست آورید.</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">شما با این وسیله در مدت یک ماه<span style="font-weight: bold;"> سیگار</span> را کنار می گذارید</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">قابل شارژ و حمل : با داشتن سیستم یو اس بی شما میتوانید آنرا با كامبیوتر / فندك ا</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای 10 کارتریج</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">تحت لیسانس آلمان</li><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;قیمت: 117,000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1799" target="_blank" title="خرید دستگاه ترك سیگار e-health cigarette"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-12T15:37:38+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید استخر بادی کودک طرح آلاچیق http://hame-new.mihanblog.com/post/1767 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2122" target="_blank" title="خرید استخر بادی کودک طرح آلاچیق"><img style="width: 248px; height: 186px;" src="http://www.bro2.com/images/products/funytime_2122_1.jpg" alt="خرید استخر بادی کودک طرح آلاچیق" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><br><br><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><font size="2">نام محصول:<a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2122" target="_blank" title="استخر بادی کودک طرح آلاچیق">استخر بادی کودک طرح آلاچیق</a></font></h1><font size="2"><br>کاربرد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> استخر بادی برای&nbsp; کودک با طرح آلاچیق</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">جزئیات </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">قطر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 155 سانتیمتر </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ارتفاع</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 112 سانتیمتر ابعاد بسته بندی: 38x37x9 سانتیمتر&nbsp; توضیحات محصول </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">استخر کودک</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> طرح آلاچیق وسیله ای مناسب برای کودکان 1 تا 3 سال لبه قابل نشست میز گرد بادی عروسک های بادی شناور ظرفیت: 107 لیتر برچسب تعمیرات </span></p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> با تشکر از انتخاب شما ،پس از پر کردن فرم سفارش و ثبت آن ،نام فروشنده محترم این محصول پدیدار می شود.&nbsp; او&nbsp; با شما&nbsp; تماس می گیرد.</p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p><div class="xxpost"><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl">استخر کودک</li><li style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl">طرح آلاچیق</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">وسیله ای مناسب برای<span style="font-weight: bold;"> کودکان</span> 1 تا 3 سال</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">لبه قابل نشست میز گرد بادی</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">عروسک های بادی شناور ظرفیت: 107 لیتر برچسب تعمیرات</li> <div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"> <br><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; قیمت: 32,000 تومان</span><br></span></font><br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><br></span></font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2122" target="_blank" title="خرید استخر بادی کودک طرح آلاچیق">برای خرید اینجا کلیک کنید </a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-12T12:36:25+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده http://hame-new.mihanblog.com/post/1766 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl"><div style="text-align: center;"> <a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1648" target="_blank" title="خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده"><img style="width: 246px; height: 246px;" src="http://www.toos-bazar.com/images/products/1921492.jpg" alt=" خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div><p style="margin-top: 0.2in;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول: </span><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1648" target="_blank" title="خرید خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده">خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده &nbsp;&nbsp;</a></font></p></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"> </div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); text-align: justify; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">مخصوص مبلمان و پرده و اتاق و لوازم خانه با رایحه محرک</span></font></div><div style="text-align: justify; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"> </div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102); text-align: justify;" dir="rtl"> <br> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt;"><br></p> <p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">خوشبو کننده مخصوص مبلمان</span> و<span style="font-weight: bold;"> پرده و اتاق و لوازم خانه با رایحه محرک</span>.<span style="font-weight: bold;"> </span><br></p><p style="margin-top: 0.03in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">اجزا سازنده : </span>آب مقطر - <span style="font-weight: bold;">رایحه محرک</span> -<span style="font-weight: bold;"> حلال بدون الکل</span> قبل از مصرف خوب تکان دهید. وزن : 450گرم <span style="font-weight: bold;">محصول عربستان سعودی</span> در حجم 410 میلی لیتر </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">روشهای خرید این محصول</span>: 1-<span style="font-weight: bold;"> خرید پستی</span> ( دریافت وجه هنگام تحویل كالا): كه در اینصورت محصول ظرف 4 الی 6 روز كاری به دست شما رسیده و مبلغ آنرا هنگام تحویل كالا به مامور <span style="font-weight: bold;">پست</span> میدهید. 2- واریز وجه به حساب (<span style="font-weight: bold;">خرید نقدی</span>): كه در اینصورت 10%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف </span>به <span style="font-weight: bold;">خرید</span> اختصاص یافته و محصول ظرف حداكثر 2 روز كاری به دستتان میرسد. شرایط <span style="font-weight: bold;">خرید</span> به تعداد زیاد: 1- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> 3 تا 6 عدد: <span style="font-weight: bold;">واریز</span> به حساب 20% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 10% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span> 2- <span style="font-weight: bold;">خرید </span>7 تا 12 عدد: واریز به حساب 25% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 15%<span style="font-weight: bold;"> تخفیف</span> 3- <span style="font-weight: bold;">خرید</span> بالای 12 عدد: واریز به حساب 30% و <span style="font-weight: bold;">خرید پستی</span> 20% <span style="font-weight: bold;">تخفیف</span></p> <div style="text-align: right;"> <br></div> <div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> </p><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای رایحه محرک</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">محصول <span style="font-weight: bold;">عربستان سعودی</span></li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">خوشبو کننده مبلمان و پرده</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">برای اولین بار و تنها نمایندگی در ایران</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">قیمتی</span> بی نظیر و استثنایی</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">در حجم 410 میلی لیتر</li> <br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; قیمت: 38,000 تومان</span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.toos-bazar.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=1648" target="_blank" title="خرید خوشبو کننده مخصوص مبلمان و پرده"><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">برای خرید اینجا کلیک کنید</span> </span></font><br></a></div></div></div> <div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-12T10:34:51+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید پستی كرم شارك پاور قرمز ×مردانه http://hame-new.mihanblog.com/post/1765 <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cloob.com/share/link/add/?url=http://www.jensi20.mihanblog.com/post/123&amp;title=%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20-%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%88%20%D9%82%D8%B7%D8%B1"> </a> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: center;"> </div><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2253" target="_blank" title="خرید كرم شارك پاور قرمز ×مردانه"><img src="http://www.bro2.com/images/products/satcoiran1_2253_2.jpg" alt="خرید كرم شارك پاور قرمز ×مردانه" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></h1><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"><br></h1><br><br><h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: right;"><font size="2">نام محصول:<a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2253" target="_blank" title="كرم شارك پاور قرمز ×مردانه">كرم شارك پاور قرمز ×مردانه</a></font></h1><div style="text-align: right;"> <br><font size="2">کاربرد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);">افزایش سایز و قطر آ.لت-افزایش دهنده حجم منی-یجادكننده دیر انزالی و ...</span></font><br></div></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><br></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ساخت كمپانی بسیار معتبرومشهور اینورما آلمان (Inverma Germany) (مخصوص مردان) دارای تاییدیه رسمی از وزارت بهداشت و درمان اتحادیه اروپا CE. </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">افزایش دهنده قوی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ,</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> سریع و طولانی مدت زمان نزدیكی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ایجادكننده دیر انزالی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> .</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> افزایش دهنده دائمی قطر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ,</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> كلفتی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و سایز كلی</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> آ.ل.ت تناسلی مردان</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بصورت دائمی و مادام العمر . </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">افزایش دهنده مدت و میزان نعوظ </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">(</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">راست و شق شدن آ.لت</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) بصورت بسیار دلچسب و شیرین . روشن و سفید كننده رنگ </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">پوست آ.لت</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> . </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">افزایش دهنده حجم منی و میزان پرتاب منی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> در هنگام </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">انزال</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (بدلیل دارا بودن مواد مغذی و</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> گیاهان تقویت كننده</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) . وهمچنین میزان بالای ویتامین ایی (Vitamin E) موجود در كرم گیاهی شارك پاور(Shark Power Cream) كه از طریق پوست آلت براحتی جذب سلولهای آلت (Corpora Covernosa) میگردد . </span> </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br> </p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">روش استفاده : </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">صبح و بعد از ظهر مقدار كمی از </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">كرم</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> را روی سطح آ.لت مالیده و حدود 5 دقیقه ماساژ داده تا جذب پوست آن گردد. نیازی به شستشوی آن نیست فقط هنگام نزدیكی بهتر است آنرا بشویید. دوره استفاده از این محصول 8 الی 12 هفته میباشد كه بر اساس آن بین 3 الی 10 سانت تغییر درسایز ایجاد و به همان نسبت تغییر قطر نیز مشاهده میگردد.</span></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">خریدار محترم :::</span> <span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحویل کالا در شهر تهران بوسیله پیک طبق نظر و توافق خود مشتری گرامی و برای شهرستانها با واریز وجه مورد نظر ازطریق بانک ملی-ملت و صادرات حداقل 48 و حداکثر 72 ساعت پس از واریز وجه توسط </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">پست</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> پیشتاز است که در صورت نیاز فوری شما ، از طریق تیپاکس یا اتوبوس نیز امکان پذیر است لذا لطفا آدرس کامل و در صورت امکان کد </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">پستی</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> خود را وارد نمائید . بسته بندی محصولات کاملا پوشیده و در جعبه مخصوص غیرقابل تشخیص می باشد. ضمنا خرید عمده با 3 درصد تخفیف و خرید مجدد از سایت با ا</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">شانتیونهایِ وِیژه</span> همراه است.پس از پر کردن فرم و زدن دکمه ثبت ، نام و شماره فروشنده پدیدار می شود. لطفا جهت کسب اطلاعات و هماهنگی خرید با او تماس بگیرید. از انتخاب سایت bro2.com سپاسگذاریم...</p><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);"> <br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> </p><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">ساخت كمپانی بسیار معتبرومشهور<span style="font-weight: bold;"> اینورما آلمان</span> (Inverma Germany) (مخصوص مردان)</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">دارای تاییدیه رسمی از وزارت بهداشت و درمان اتحادیه اروپا CE</li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">بیشترین كاربرد جهت<span style="font-weight: bold;"> افزایش سایز و قطر آ.لت</span></li><li style="color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">بهترین نوع <span style="font-weight: bold;">كرم جن.سی برای مردان</span> با 5 كاربرد فوق العاده</li><li style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl">100درصد گیاهی و بدون هیچ گونه عوارض جانبی</li> <br><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> قیمت: 32,000 تومان</span><br></font><br><div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2253" target="_blank" title="خرید كرم شارك پاور قرمز ×مردانه">برای خرید اینجا کلیک کنید</a></font></div></div></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-12-12T10:33:08+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید پستی تختخواب بادی یک نفره با پمپ برقی http://hame-new.mihanblog.com/post/1764 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2063" target="_blank" title="خرید تختخواب بادی یکنفره با پمپ برقی"><img src="http://www.bro2.com/images/products/funytime_2063_1.jpg" alt="خرید تختخواب بادی یکنفره با پمپ برقی" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></p> <h1 style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول :</span></font><a style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2063" target="_blank" title="تختخواب بادی یکنفره با پمپ برقی"><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تختخواب بادی یکنفره با پمپ برقی</span></font></a></h1>&nbsp; <br><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">تختخواب بادی یکنفره با </span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" id="emkanat">روکش لطیف مخملی</span></font><br><br><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">جزئیات </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">طول</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 203 سانتیمتر </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">عرض</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 102 سانتیمتر </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ارتفاع</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 48 سانتیمتر تحمل </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">وزن</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">: 140 کیلوگرم توضیحات محصول ر</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">وکش لطیف مخملی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">فوتر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">) طوسی رنگ طراحی بسیار زیبا و جذاب دارای </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">پمپ برقی پرتوان</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> متصل به تخت (پر و خالی شدن در 2 دقیقه) برچسب تعمیرات دارای کیف مخصوص حمل و نگهداری </span></p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> با تشکر از انتخاب شما ،پس از پر کردن فرم سفارش و ثبت آن ،نام فروشنده محترم این محصول پدیدار می شود. جهت هماهنگی و خرید با شما تماس گرفته می شود.</span><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify">برخی از امکانات و قابلیتها: </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">روکش لطیف مخملی</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">طوسی رنگ</li><li dir="rtl">طراحی بسیار زیبا و جذاب</li><li dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">پمپ برقی پرتوان</span> متصل به تخت</li><li dir="rtl">برچسب تعمیرات</li><li dir="rtl">کیف مخصوص حمل و نگهداری</li></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; قیمت: 79,000 تومان </span><br></span></font></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center;" dir="rtl"><br></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);" dir="rtl"><font size="5"><a href="http://www.bro2.com/market.aspx?rgm=raha20&amp;p_id=2063" target="_blank" title="خرید تختخواب بادی یکنفره با پمپ برقی">برای خرید اینجا کلیک کنید&nbsp;</a></font> </p><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-10-09T07:33:02+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید ضد جوش و لک بای بای فرانسه - قویترین ضد لک دنیا http://hame-new.mihanblog.com/post/1762 <div class="Ersal"><div style="text-align: center;"> </div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: center;"> <a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1584" target="_blank" title="ضد جوش و لک بای بای فرانسه "><img style="width: 222px; height: 222px;" src="http://www.maspaso.com/images/products/alidoost_1584_1.jpg" alt="ضد جوش و لک بای بای فرانسه " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><p style="margin-top: 0.2in;"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول: </span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> ضد جوش و لک بای بای فرانسه &nbsp;</span></font><br></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد: </span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">درمان کامل جوش و لکهای صورت</span></font></div> <br> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> بسیاری از محصولاتی که برای <span style="font-weight: bold;">درمان جوش و اکنه </span>در بازار موجود است تحت عنوان <span style="font-weight: bold;">اکنه </span>معرفی می‌شوند از جمله <span style="font-weight: bold;">صابون‌ها و کرم های ضد اکنه </span>که در واقع برای رهایی از این نقطه‌های قرمز <span style="font-weight: bold;">جوش </span>و همچنین رهایی از التهاب حاصل از آن است. یک تفاوت عمده<span style="font-weight: bold;"> bye bye</span> با محصولات دیگر، <span style="font-weight: bold;">درمان قطعی و ریشه‌ای</span> این محصول است. <span style="font-weight: bold;">bye bye</span> به دلیل کاهش و در نهایت <span style="font-weight: bold;">جلوگیری از تولید هورمون</span> دهیدرو <span style="font-weight: bold;">تستوسترون</span> و <span style="font-weight: bold;">چربی اضافی پوست</span> که توسط غدد چربی تولید می‌شود <span style="font-weight: bold;"> باعث ریشه‌ کن شدن اکنه</span>‌ می‌گردد. با جلوگیری از تولید این <span style="font-weight: bold;">هورمون</span> توسط <span style="font-weight: bold;">bye bye</span> <span style="font-weight: bold;">چربی نرمال و طبیعی به پوست می‌رسد</span> . </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> این محصول دارای <span style="font-weight: bold;">مواد ANTI-DHTL</span> بوده و با تاثیر بر روی آنزیم آلفا 5 باعث <span style="font-weight: bold;">جلوگیری در تبدیل هورمون استروژن به تستسترون</span> می‌شود. این محصول بر روی <span style="font-weight: bold;">گیرنده‌های آندروژن</span> قرار می‌گیرد و اجازه تولید <span style="font-weight: bold;">چربی‌ها اضافه</span> را نمی‌دهد. جلوگیری همزمان تولید<span style="font-weight: bold;"> DHT</span> و<span style="font-weight: bold;"> تولید چربی اضافه</span> نتیجه منحصر بفرد <span style="font-weight: bold;">bye bye</span> است. لازم به ذکر است استفاده همزمان این محصول همراه با دیگر <span style="font-weight: bold;">داروها</span> توصیه نمی‌شود. تا درمان قطعی این محصول را مصرف کنید. در هفته اول <span style="font-weight: bold;">افزایش تعداد جوش‌ها </span>طبیعی است و در ادامه <span style="font-weight: bold;">ترمیم </span>خواهد شد . <br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">طریقه مصرف : </span>ابتدا <span style="font-weight: bold;">صورت</span> را کاملا<span style="font-weight: bold;"> تمیز و خشک</span> نموده سپس چند قطره از <span style="font-weight: bold;">محلول</span> را روی نواحی <span style="font-weight: bold;">دارای لک</span> (بجز دور چشم) ریخته تا تمامی این نواحی را پوشش دهد، این کار را هر روز صبح و شب تکرار نمایید. برای تمام قسمت های دارای<span style="font-weight: bold;"> آکنه</span> بدن قابل استفاده است .</p> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br> </p><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> برخی از امکانات و قابلیتها:</p></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl"><span style="font-weight: normal;">حاوی 1%</span> اسید سالیسیلیک جهت باز کردن منافذ بسته پوست</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl"><span style="font-weight: normal;">غنی از انواع</span> ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها جهت بازسازی پوست</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">درمان کامل جوش و لکهای صورت</li></span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" color="#ffffff"><span id="emkanat"><li dir="rtl">دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان ایران</li></span></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><span id="emkanat"><li dir="rtl">محصول گودلایف <span style="font-weight: bold;">فرانسه</span></li></span></font><br><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"> قیمت: 28000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.img4up.com/images/28544216301995113256.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="5"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1584" target="_blank" title="خرید ضد جوش و لک بای بای فرانسه ">برای خرید اینجا کلیک کنید <br></a></font></div> </div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-10-08T12:29:17+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید کمربند لاغری ویبروشیپ http://hame-new.mihanblog.com/post/1761 <font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br></span></font><div style="text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1593" target="_blank" title="خرید کمربند لاغری Vibro Shape"><img src="http://www.maspaso.com/images/products/alidoost_1593_1.jpg" alt="کمربند لاغری Vibro Shape " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div> <br><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>نام محصول:</span> </font><font style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);" size="2"> <span id="product_name1" style="font-size: 9pt;">کمربند لاغری Vibro Shape</span></font> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl" align="justify"> <font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><br>کاربرد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="2"> <span id="product_title1">کمربند لاغری ویبره حرارتی vibro shape با طراحی جدید و كارآیی بالاتر</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><font color="#0066ff"><br></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> <font color="#0000ff"> </font></div> <font style="font-size: 8pt;"> </font><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> <font style="font-size: 8pt;"> <span id="parag1">با استفاده حداقل روزی 10 دقیقه از <span style="font-weight: bold;">دستگاه </span>در مدت یکماه ، <span style="font-weight: bold;">حداقل 2 الی 3 سایز کاهش اندازه در اندام</span> خود مشاهده خواهید کرد . این <span style="font-weight: bold;"> دستگاه تحت لیسانس صنعتی آلمان</span> میباشد .<span style="font-weight: bold;"> لرزش های موضعی</span> علاوه بر <span style="font-weight: bold;">خونرسانی به بافت های مورد نظر</span> باعث <span style="font-weight: bold;">شکستن مولکولهای چربی</span> شده و این عمل خود موجود <span style="font-weight: bold;">از بین رفتن سلولیت و بافتها چربی زائد</span> میگردد . <span style="font-weight: bold;">ویبرو شیپ</span> علاوه بر قابلیت استفاده برای<span style="font-weight: bold;"> رفع چربی و چاقی</span> در <span style="font-weight: bold;">ناحیه کمر</span>،<span style="font-weight: bold;"> ران و باسن</span>، این قابلیت را دارد تا برای ع<span style="font-weight: bold;">ضلات بازوها، ساق پا، دور سینه و سر شانه ها</span> استفاده شود. همینطور این محصول را می توان<span style="font-weight: bold;"> جهت تسکین کوفتگی، کشیدگی یا خستگی عضله در تمام نواحی بدن مثل گردن، سرشانه ها، بازو ها، دور سینه، شکم، کمر وبرای دیسک کمر ، ران ، باسن و عضلات ساق پا </span>به صورت <span style="font-weight: bold;">ماساژور</span> استفاده نمود .</span></font></p><br><font color="#ffffff"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br></p></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> برخی از امکانات و قابلیتها:</p></font><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <font style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span id="emkanat"><li dir="rtl">تحت لیسانس <span style="font-weight: bold;"> آلمان </span>و مطایق با <span style="font-weight: bold;">استانداردهای روز اروپا</span></li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">کاهش 2 تا 3 سایز ظرف مدت یک ماه</li><li dir="rtl">لرزش<span style="font-weight: bold;"> دستگاه </span>علاوه بر <span style="font-weight: bold;">خونرسانی</span> به بافت باعث <span style="font-weight: bold;">شکستن مولکولهای چربی</span> می شود</li><li dir="rtl">قابل استفاده در <span style="font-weight: bold;">ناحیه ران، باسن، گردن، سرشانه ها،دور سینه و شکم و ساق پا</span></li><li dir="rtl">مناسب برای <span style="font-weight: bold;">تسکین کوفتگی</span> و <span style="font-weight: bold;">کشیدگی عضلات تمامی بدن</span></li></span> </font></p><br> <font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);" color="black" size="2">قیمت:&nbsp;</font><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);" color="#0066ff" size="2"><span id="product_cost1">100,000</span> تومان</font><br><br><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="4"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1593" target="_blank" title="خرید کمربند لاغری Vibro Shape ">برای خرید اینجا کلیک کنید <br></a></font></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-10-08T07:23:21+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید روغن تقویت کننده و ضد ریزش مو تریشوب http://hame-new.mihanblog.com/post/1760 <div class="Ersal"><div style="text-align: left;"> </div><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: left;"> </div><p style="margin-top: 0.2in; text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1582" target="_blank" title="خرید روغن تقویت کننده و ضد ریزش و شوره مو TRICHUP"><img style="width: 250px; height: 291px;" src="http://www.maspaso.com/images/products/alidoost_1582_1.jpg" alt=" روغن تقویت کننده و ضد ریزش و شوره مو TRICHUP " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> روغن تقویت کننده و ضد ریزش مو TRICHUP &nbsp;</span>&nbsp; </span></font><br></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl" align="justify"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> </span></span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> درمان کامل ریزش و شوره سر - پر پشت کننده مو - رویش مجدد موهای ریخته شده</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> این محصول باعث <span style="font-weight: bold;">زنده ماندن مو از ریشه تا سر</span> می شود و ا<span style="font-weight: bold;">ز ریزش مو و تشکیل شوره به طور موثری جلوگیری میکند</span> و ضمن <span style="font-weight: bold;">تقویت و جلوگیری از ریزش مو </span>باعث<span style="font-weight: bold;"> رویش مجدد موها و ضخیم شدن موهای نازک و ضعیف</span> میگردد . این محصول منحصر به فرد<span style="font-weight: bold;"> 100% گیاهی </span>از جنگلهای هندوستان است.</p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"><br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-weight: bold;">نکات مهم در اثر بخشی بهتر محصول:</span> <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">* از شستشوی <span style="font-weight: bold;">مو</span> با شامپوهای شیمیایی خودداری کنید. * <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">*از <span style="font-weight: bold;">شامپوهای گیاهی</span> مناسب مثل <span style="font-weight: bold;">HERBAL</span> استفاده کنید. * <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">*از خشک کردن<span style="font-weight: bold;"> موها</span> با سشوار پرهیز کنید. * <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">*<span style="font-weight: bold;">موهایتان</span> را بعد از شستشو با حوله کتانی و به آرامی خشک نمایید. *</p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">* از شانه ای با دندانه های بزرگ استفاده کنید. * <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;">*برای جلوگیری از <span style="font-weight: bold;">شکستن مو</span> همواره <span style="font-weight: bold;">موها</span>ی خود را اندکی چرب نگه دارید .*</p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"><br> </p></div> <p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">طریقه مصرف:</span> ابتدا<span style="font-weight: bold;"> موها</span> را با آب گرم، تمیز بشویید و خشک کنید سپس<span style="font-weight: bold;"> روغن TRICHUP</span> را با نوک انگشتان به آرامی روی <span style="font-weight: bold;">پوست سر و موها ماساژ</span> دهید .</p><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff">برخی از امکانات و قابلیتها:</font><br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <font style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">زنده و سالم نگه داشتن مو از نوک تا ریشه</li><li dir="rtl">رفع تمامی <span style="font-weight: bold;">مشکلات مو</span> از جمله <span style="font-weight: bold;">موخوره، شوره، ریزش </span>و ...</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">تقویت موثر ریشه مو و جلوگیری از ریزش</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">تحریک کننده پوست سر برای رویش مجدد موهای ریخته</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">100درصد گیاهی- تقویت و ضخیم کننده موهای نازک سر</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">رفع طاسی سر و رویش مجدد موهای ریخته شده</li></span> </font></p><br><br><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> قیمت: 48000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="5"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1582" target="_blank" title=" خرید روغن تقویت کننده و ضد ریزش و شوره مو TRICHUP ">برای خرید اینجا کلیک کنید <br></a></font></div> </div> <div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-10-07T12:22:30+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو http://hame-new.mihanblog.com/post/1759 <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><div style="text-align: center;"> </div><p style="margin-top: 0.2in; text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1581" target="_blank" title="کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو"><img style="width: 290px; height: 279px;" src="http://www.maspaso.com/images/products/alidoost_1581_1.jpg" alt=" کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو " align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></p><p style="margin-top: 0.2in;"><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو &nbsp; </span><br></span></font></p></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; font-weight: bold; color: rgb(204, 102, 204);" dir="rtl" align="justify"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);">کاربرد:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">تقویت کننده موثر قوای جسمانی و توانمندی جن.سی- درمان کامل زودانزالی در مردان</span></font></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"><br></div> <div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> </div> <div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="font-weight: bold;">ساتیبو</span> یک <span style="font-weight: bold;">ترکیب انرژی زای قوی</span> است که بر اساس <span style="font-weight: bold;">اصیل ترین دستورالعمل های طب چینی</span> تهیه شده است. این <span style="font-weight: bold;">دارو </span>شامل بسیاری از<span style="font-weight: bold;"> گیاهان چینی</span> شناخته شده و <span style="font-weight: bold;">گیاهان دارویی </span>است که با بهترین تکنولوژی با هم ترکیب شده اند و باعث <span style="font-weight: bold;">اثربخشی موثرتر</span> و سریع تر در <span style="font-weight: bold;">انسجام و تنظیم قوای ایمنی بدن و افزایش قوای جسمانی</span> و نیز ایجاد <span style="font-weight: bold;">حس جوانی</span> می شود و در <span style="font-weight: bold;">افزایش میل جن.سی</span> بسیار موثر است. <br></p><p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt;" dir="rtl" align="justify"><span style="font-weight: bold;">موارد مصرف: </span><span style="font-weight: bold;">کلیه خستگی های ناشی از ضعف جسمی و روانی</span> <span style="font-weight: bold;">، تقویت قوای جنسی و </span><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-weight: bold;"><span id="emkanat">درمان کامل زودانزالی در مردان</span></font> <br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt;" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt;" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">میزان و طریقه مصرف:</span> روزانه ماکزیم دو عدد <span style="font-weight: bold;">کپسول</span> صبح و شب استفاده شود . تعداد <span style="font-weight: bold;">کپسول </span>های مصرفی در طول هفته نباید بیش از 8 عدد شود . میزان مصرف در یك دوره درمان 8 الی 16 <span style="font-weight: bold;">كپسول</span> میباشد. این محصول در بسته بندی 8 عددی عرضه میگردد. </p></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" color="#ffffff">برخی از امکانات و قابلیتها:</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="rtl" align="justify"> <span id="emkanat"><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">تهیه شده بر اساس اصیل ترین دستورالعمل های طب چینی</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">100درصد گیاهی و بدون هیچ گونه عوارض جانبی</li><li dir="rtl">تنظیم قوای ایمنی بدن و افزایش قوای جسمانی و نیز ایجاد حس جوانی</li><li dir="rtl">درمان کامل زودانزالی در مردان</li><li style="font-weight: bold;" dir="rtl">افزایش فوق العاده میل و شهوت جن.سی در مردان</li></span> </p></font><br><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="2"><span style="font-weight: bold;"> <br>قیمت: 45000 تومان </span></font><br><br><div style="text-align: center;"><br><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1581" target="_blank" title="خرید کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><span style="font-weight: bold;">برای خرید اینجا کلیک کنید</span></font> <br></a></div><div style="text-align: right;"> <br></div> text/html 2010-10-07T09:11:21+01:00 hame-new.mihanblog.com پر پرواز خرید قرص مگنا ار ایکس RX http://hame-new.mihanblog.com/post/1758 <div class="Ersal"> <font color="#ffffff"><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in;" dir="rtl" align="justify"> <div style="text-align: center;"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1774" target="_blank" title="خرید قرص مگنا RX"><img src="http://www.img.upnload.com/images/t0begwbwjsxam273h9t.jpg" alt=" قرص مگنا RX افزایش طول و ضخامت آلت به صورت دائمی" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div><p style="margin-top: 0.2in;"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"><font style="color: rgb(204, 102, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">نام محصول:</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> مگنا RX &nbsp; </span></span></font><br></span></p></div></font><font color="#ffffff"> </font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(204, 102, 204); font-weight: bold;" dir="rtl" align="justify"><font color="#ffffff"><font size="2"> <span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>کاربرد:<span style="color: rgb(204, 102, 204);"> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">بهترین و قویترین دارو در دنیا برای&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(0, 153, 0);"> افزایش طول و ضخامت آلت-افزایش میل ، قدرت و کیفیت رابطه -جلوگیری از ان زال زود رس</span></font></font></div> <font color="#ffffff"> </font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><br></div> <font style="color: rgb(0, 0, 102);" color="#ffffff"> </font><div style="font-size: 8pt; margin: 0.05in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </div> <font style="color: rgb(0, 0, 102);" color="#ffffff"> </font><div style="line-height: 130%; margin: 0.1in 0in 0in; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> <p style="margin-top: 0.05in; margin-bottom: 0pt;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">آیا </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">شریک ج -ن سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> شما از</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> سایز الت</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">قدرت ج ن-سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> شما راضی است ؟ شما بیشتر از تصورتان بدست خواهید آورد سریعتر و آسانتر با نتیجه غیر قابل باوری برای شما .در سراسر جهان تا کنون هیچ </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">دارویی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> مشابه </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">+MAGNA-RX </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">معرفی نشده و این تنها </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">فرمول</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> کشف شده تا کنون است که قادر است هر نوع </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">آلت تناسلی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> را از نظر</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> سایز </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">طول</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">ضخامت</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> به </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">شکل دائمی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ، </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">سریع </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">، </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">آسان</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ، </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">بی خطر</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> بدون هرگونه مشکلی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ، افزایش داده و یا </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">بهبود وضعیت شق شدگی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">سفتی آلت در حالت نعوظ</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> تحریک ج-ن سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> شود و هم </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">زمان از انزال زودرس جلوگیری</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> می کند.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></p></div> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"> </font><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> <span style="font-weight: bold;">پزشکان بزگتر </span>و <span style="font-weight: bold;">حجیم تر</span> و <span style="font-weight: bold;">سفت </span>و <span style="font-weight: bold;">سخت تر کردن آلت تناسلی مردانه</span> را امری کاملا ممکن و انجام شدنی می دانند . بسیار حیرت زده می شوید وقتی که فقط در عرض زمان کوتاه چند هفته ای شاهد <span style="font-weight: bold;">افزایش حجم و طول آلت تناسلی</span> خود شوید به نحوی که تا قبل از این هیچگاه تجربه نکرده بودید . <br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"><br></p><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> به جرات می توانیم ادعا کنیم که در دنیا تنها <span style="font-weight: bold;">قرصهای +MAGNA-RX</span> انحصارا دارای فرمولی برای پروسه فعال سازی و<span style="font-weight: bold;"> بیشتر کردن</span> <span style="font-weight: bold;">میل ج- ن سی</span> و<span style="font-weight: bold;"> افزایش زمان نزدیکی برای رسیدن به اوج ارگاسم</span> واقعی می باشد . </p> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#ffffff"> </font><p style="line-height: 130%; margin: 0.05in 0in 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> با </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">فروش میلیونی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> تقاضای جهانی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> برای </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">+MAGNA-RX</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> این دارو در طی زمان 3 سال به شکل یک محصول منحصر به فرد و مشهور در نزد متخصصین ، پزشکان و مصرف کنندگان در آمده است . در بسیاری از کشورها تعداد بسیار زیادی دانشکدههای پزشکی و تحقیقاتی و تیمهای متخصص پزشکی با تست و آزمایش با دقت بسیار بالا در لابراتوآرهای پیشرفته با صرف زمان زیاد روی این محصول گزارش کاملی از تایید این دارو را داده اند و بسیاری از پزشکان در سراسر دنیا این دارو را برای </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">درمان مشکلات ج- ن سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ، </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">افزایش سایز مردانه</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> و </span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">بالا بردن قدرت ج- ن سی</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بهترین روش می دانند.</span><br></p><br><br><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" dir="rtl" align="justify"> برخی از امکانات و قابلیتها</p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; color: rgb(0, 0, 102);" dir="rtl" align="justify"> </p><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزایش طول و ضخامت آلت به اندازه 5 الی 12 سانتی متر</span> در یک دوره 60 روزه یا کمتر</li><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">افزایش میل</span> ،<span style="font-weight: bold;"> قدرت و کیفیت رابطه</span></li><li style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold;" dir="rtl">جلوگیری از ان -زال زود رس و افزایش زمان نزدیکی و مقاربت</li><li style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold;" dir="rtl">افزایش شق شدگی و سختی آلت تناسلی هنگام ریشنو تحریک</li><li style="color: rgb(51, 51, 51); font-weight: bold;" dir="rtl">تایید شده از طرف پزشکان و متخصصان</li><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl"><span style="font-weight: bold;">دارای گواهی GMP</span> ، تولید تحت شرایت کنترل کیفیت از FDA آمریکا و فروش مجاز در اکثر</li><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">تولید شده در مدرنترین لابراتوآرها دنیا بوسیله پرسنل متخصص</li><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">تولید شده به صورت<span style="font-weight: bold;"> قرصهای فشرده </span>به علت <span style="font-weight: bold;">جلوگیری از عوارض مواد غیر طبیعی</span></li><li style="color: rgb(51, 51, 51);" dir="rtl">تولید شده از<span style="font-weight: bold;"> بهترین نوع مواد طبیعی و 100 % بدون هیچگونه عوارض جانبی</span></li> <br><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"> قیمت: 145000 تومان</font><br><br><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="5"><a href="http://www.maspaso.com/?rgm=rahapm&amp;p_id=1774" target="_blank" title=" قرص مگنا RX ">برای خرید اینجا کلیک کنید <br></a></font></div> </div> <div style="text-align: right;"> <br></div>